ویژگی های پزشک مناسب برای درمان ام اس


ویژگی های پزشک مناسب برای درمان ام اس

ویژگی های پزشک مناسب برای درمان ام اس

 

توانایی رویارویی با شرایط دشوار باید پزشکی داشته باشید که از موضوعات دشوار، شانه خالی نکند و حاضر باشد به راحتی با دیگر پزشکان متخصصی، همکاری کند. شما به پزشکی احتیاج دارید که:

*آماده ی پاسخگویی به سؤالهای سخت باشد: احتمالا میدانید که ام اس  غیرقابل پیشبینی است و گفتن اینکه چه در انتظارتان خواهد بود، دشوار است. به هر تقدیر، باید بتوانید با متخصص ام اس  راجع به درمان بیماری و تصمیم برای شیوهی زندگی تان صحبت کنید، با امید به اینکه وی برای سؤالهای شما وقت بگذارد و پاسخ صادقانه و خردمندانه ای پزشکتان درباره ی روند بیماری به شما خواهد داد. اگر نورولوژیستتان به این گونه گفتگوها رغبتی ندارد، شاید وقت آن رسیده که به دنبال پزشک دیگری بگردید.

*به کسی که بیش از حد سطحی نگر و حراف است و با اطمینان دادن غلط مبنی بر اینکه جایی برای نگرانی نیست، نباید اعتماد کرد. به طور مثال، خیلی از پزشکان، به خصوص آنها که تجربه ی زیادی در زمینه ی ام اس ندارند، برایشان مشکل است که خبرهای ناگوار را اعلام کنند. این افراد سریع مریض را خاطرجمع می کنند که بیماری اش خفیف بوده و پیش آگهی آن است چقدر پیچیده یا غیرقابل پیشبینی باشد. اگر پزشک واقع بین نباشد، وقتی بیماری ناگهان شروع به بدتر شدن کند، بیمار احساسی میکند، به او خیانت شده است. بنابراین دنبال پزشکی باشید که بتوانید به او به عنوان   .با یک فرد صریح و واقع بین اعتماد کنید

* راحت با کار گروهی: سعی کنید بفهمید که آیا قابلیت کار گروهی را دارد یا نه. خبره ترین متخصصین اماس میدانند که کار مراقبت از ام اس ، مستلزم مقدار زیادی کار گروهی است. آنها به ارزش ارتباط و مشارکت متخصصین امور بهداشتی در این زمینه، واقف هستند.

بعضی پزشکان در مراکز ام اس کار می کنند، جایی که دیگر خدمات و کارها مثل پرستاری، باز توانی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی، همزمان در یک محل قابل دسترسی است. دیگر پزشکان در گوشه و کنار با این متخصصین مشغول همکاری هستند. شھر نکته ی مهم این است که پزشکان شما در حال کار و تشریک مساعی با یکدیگر، داخل شبکهای هستند که هدف آن اطمینان بخشیدن به شما در مورد مراقبت مورد احتیاجتان است. پزشکی که احساس می کند تنها کسی است که نیازهای بهداشتی و درمانی شما را برآورده می کند، احتمالاً پزشک مناسبی نیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد