ویژگی هورمون محرکه غدد جنسی (Gonadotropin)


ویژگی هورمون محرکه غدد جنسی (Gonadotropin)

ویژگی هورمون محرکه غدد جنسی (Gonadotropin)

  هورمونهای محرکه غدد جنسی حساب می شوند. اینها از بخشی جلویی غده هیپوفیز ترشح می شوند و روی غدد جنسی مرد و زن اثر میگذارند. نقش ایند و هورمون در سیستم تناسلی زنان بارزتر است. F.SH بلافاصله بعد از خونریزی قاعدگی در خون بالا رفته و با اثر روی تخمدان سبب رشد فولیکول حاوی تخمک می شود.  L.Hچند روز بعد از FSH در خون افزایش مییابد. و با اثر روی فولیکول در حال رشد سبب تولید هورمون استروژن از آن می شود. در نیمهسیکل افزایش ناگهانی سطح LH در خون سبب پاره شدن فولیکول و آزاد شدن تخمک از آن میگردد. باقیمانده جسم فولیکول جسم زرد خوانده می شود که هورمون پروژسترون را تولید میکند. البته اگر ترشح L.H از هیپوفیز قطع شود، جسم زرد نیز ترشح پروژسترون را قطع می کند. چنین حالتی در اواخر سیکل قاعدگی که با حاملگی همراه نباشد اتفاق می افتد.  نزول سطح استروژن و پروژسترون نیز سبب ناپایداری دیواره رحم و ریزش آن در شروع سیکل بعدی می شود. چنانچه حاملگی رخ دهد، جفت شروع به ترشح نوعی دیگر گونادوتروپین به نام .H.C.G می کند که در سه ماههٔ اول حاملگی با تحت تأثیر قرار دادن جسم زرد باعث ادامه یافتن ساخت پروژسترون از آن میگردد. HCG همان هورمونی است که با اندازه گیری آن در ادرار یا خون، تشخیص حاملگی قطعی می شود. در مردان FSH باعث رشد و تکامل لوله های اسپرم ساز و همچنین خود اسپرم می شود در حالی که L.H با اثر روی بیضه ها، ساخت آندروژن (هورمون جنسی مردانه) را تحریک می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد