پالاتین استخوانی در فک


پالاتین استخوانی در فک

 

پالاتین استخوانی در فک

  شبیه حرف L بوده، دارای یک صفحه افقی و یک صفحه عمودی و زواید هرمی (پیرامیدال)، اربیتالی و اسفنوئیدال میباشد. الف ۔ صفحه افقی، سطح تحتانی آن در تشکیل خلفی سخت کام و سطح فوقانی آن در تشکیل کف حفره بینی شرکت می کند. کنار خلفی آن به نرم کام متصل می شود و زایدهای دارد که با زایده طرف مقابل مخلوط شده، خار بینی خلفی را ایجاد می کند. کنار داخلی آن با کنار داخلی طرف مقابل مفصل شده، در کف حفره بینی ستیغ نازل را ایجاد میکند. در زاویه خلفی خارجی آن، سوراخ پالاتین بزرگ (دهانه تحتانی مجرای پالاتین) قرار داردب - صفحه عمودی، در سطح داخلی آن، ستیغ شاخک تحتانی و ستیغ اتموئیدال قرار دارد که اولی به شاخکی تحتانی و دومی به شاخکی میانی بینی متصل می شود. از محل به هم رسیدن کنار خلفی صفحه عمودی و کنار خلفی صفحه افقی زایده پیرامیدال خارج می شود و در شکاف پتریگوئید قرار میگیرد. بر روی این زایده سوراخ پالاتین کوچک قرار دارد.  در کنار فوقانی آن دو زایده قرار دارد که جلویی زایده اربیتال است و در آن یک سینوس هوایی وجود دارد و عقبی زایده اسفنوئیدال می باشد. در پایین این دو زایده بریدگی اسفینوپا لاتین قرار دارد. در نتیجه اتصال این دو زایده به تنهٔ اسفنوئید، بریدگی اسفینوپا لاتین تبدیل به سوراخ اسفینوپا لاتین می شود. این سوراخ مثاتوس فوقانی حفرهٔ بینی را به حفره پتریگو پالاتین ارتباط میدهد.استخوان کامی یا استخوان پالاتین (Palatine bone) یکی از استخوان‌های جفت و باز و قرینه صورت است که با سطح تحتانی فک بالا در دهان قسمت کام سخت را تشکیل می‌دهد. استخوان کامی در پشت استخوان‌های فک بالایی قرار گرفته و در ساختن قسمت پشتی حفره بینی، بخش پشتی و سقف دهان و کف کاسه چشم شرکت می‌کند.هر یک از استخوان‌های کامی از یک تیغه عمودی که قسمت پشتی حفره بینی را محدود می‌کند و یک تیغه افقی که بخش پشتی کام استخوانی دهان را می‌سازد، تشکیل شده است. هر استخوان کامی به شش استخوان فک بالا، خیش، استخوان پروانه‌ای، استخوان پرویزنی، استخوان شاخک تحتانی بینی و استخوان کامی طرف مقابل متصل می‌شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد