پوسیدگی دندانها براثرمصرف بی رویه ی شیرینی جات


پوسیدگی دندانها براثرمصرف بی رویه ی شیرینی جات

پوسیدگی دندانها براثرمصرف بی رویه ی شیرینی جات

 

- مصرف بی رویه شیرینی جات و تغذیه نامناسب توسط آنها مزید بر علت شده و باعث پوسیدگی دندانها و بیماریهای لثه در آنها میشود؛ بنابراین هم پوسیدگی دندانها و هم بیماری لثه در این کودکان بیشتر از سایر کودکان می باشد. غالب این کودکان از خردسالی دچار پوسیدگیهای شدید دندانی گردیده و نیاز به درمان پیدا میکنند.

از آنجا که انجام خدمات درمانی برای این گروه از کودکان باید تحت نظر متخصص دندانپزشکی کودکان و تحت مراقبتهای ویژه انجام شود، لذا اکثر دندانپزشکان از پذیرش چنين کودکانی خودداری می نمایند. طی چند سال گذشته مراکزی در تهران جهت انجام خدمات دندانپزشکی به کودکان ناتوان و استثنایی دایر گردیده است. به علاوه بعضی از دندانپزشکان متخصص کودکان نیز کودکان معلول جسمی و ذهنی را که امکان درمان آنها در مطب وجود ندارد،

در بیمارستان و در اتاق عمل در یک جلسه کلیه درمانها را برای آنها انجام میدهند. انها نه تنها با کودکان استثنایی از نظر نوع ناتوانی به سه دسته تقسیم میشوند:

کودکان ناتوان جسمی که غالبا از نظر هوشی و ذهنی مشكل ندارند و تنها مشكل آنها جسمی و فیزیکی است؛ مانند کودکان مبتلا به هموفیلی، بیماریهای قلبی، تنفسی و تب روماتیسمی. این کودکان جهت درمان تنها نیاز به مراقبتهای ویژه ای دارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد