پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز چگونه بیماری است؟


پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز چگونه بیماری است؟

پیلونفریت گزانتوگرانولوماتوز چگونه بیماری است؟

 یک بیماری با اتیولوژی نامشخص است که ویژگی آن عفونت مزمن کلیه میباشد که اغلب زنان میانسال را درگیر میکند. کلیه مبتلا تقریباً همیشه انسداد یافته و هیدرونفروتیک بوده، همراهی آن با سنگهای ادراری زیاد است. احتمالاً انسداد ادراری و به دنبال آن عفونت منجر به تجمع ماکروفاژهای کف الود حاوی چربی (سلولهای گرانتوم) می شود. این سلولها اطراف کالیس ها و نواحی آبسه پارانشیمال تجمع یافته و با یک پروسه گرانولوماتوز که در نهایت پارانشیم کلیه را مسدود میکند منجر به ایجاد این شایعترین ارگانیسم های جداشده در کشت، proteusmirabilis و Ecoli میباشند در بررسی پاتولوژیک، کلیه شامل ندول های زردرنگ حاوی بافت التهابی، نزدیک .نواحی آبسه پارانشیمال می باشد. تظاهرات بالینیشامل درد متناوب پهلوها (در ۷۰- ۹۰٪) و تب و لرز  می باشد در معاینه فیزیکی توده قابل لمس در سینوس های تخلیه کننده در پهلوها  و فیستول های مختلف به روده و فضاهای مفصلی دیده میشود. مؤثرترین راه تشخیص ارگانیسم پاتوژن تخلیه بافتی و کشت است در بررسی CBC، لکوسیتوز و آنمی ناشی از بیماری مزمن دیده می شود. در ۸۰٫۵۰٪ بیماران تستهای عملکرد کبدی درمان به وسیله نفرکتومی همراه تخلیه تمام بافتهای درگیر میباشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد