چرا برخی افراد غش می کنند؟؟


چرا برخی افراد غش می کنند؟؟

چرا برخی افراد غش می کنند؟؟

غش عبارت از بین رفتن موقت هوشیاری است که بعلت عدم . تکافوخون در مغز بوقوع می پیوندد، غشای بعلل مختلف اتفاق میافتد از قبیل جراحت وارده، دیدن خون، خستگی مفرط، ضعف شدید، گرمازدگی، کمبود هوا اضطراب هر قسم که باشد (ترس یا خوشحالی). ضمناً این را هم باید دانست که برخی اشخاصی نسبت بدیگران استعداد به غش کردنشان زیادتر است!؟

علائم

بیمار اول احساس ضعف میکند - سرش گیج میرود در همین هنگام نقطه سیاهی جلو چشمش نمایان میگردد - صورتش رنگ ها پریده لبها آبی شده و پیشانی را عرق می پوشاند. سپس بعقب روی صندلی یا روی زمین میافتد - نبض تند اما خیلی ضعیف می شود - تنفسی هم خیلی سطحی خواهد بود. کلیه این علائم در مدت چند ثانیه اتفاق میافتد. غش یکی از اتفاقاتی است که احتیاج به کمک های نخستین فردی دارد. ضمناً این را هم باید دانست شخصی که خوابیده یا دراز کشیده است بندرت غش میکند بهمین جهت بسیار لازم و بجاست اولین کاری که برای یک بیمار غش کرده انجام میدهیم او را به پشت دارز بخوابانیم - در چنین حالتی - بهتر میتوان کمک کرد - چه امتحانات لازم پزشکی و چه بیرون آوردن لباس یا پوشاندن لباس به بیمار بیمار مجروح اگر در حالت نشسته یا ایستاده مورد معاینه قرار گیرد بخصوصی در آمپول زدن، امکان زیاد دارد. غش کند بیفتد که منجر بسختی حالتش می شود و یا اتفاقات جدیدی رخ دهد. در صورتیکه اگر بیمار خوابیده باشد. این چنین حوادثی پیش نخواهد آمد. بهمین دلایل فوق اگر اولین علائم غش که کم شدن یا شروع به از بین رفتن مشاعر در بیمار میباشد دیده شد فوراً باید سر او را پائین آورد یا او را دراز خواباند و اگر بیمار نشسته است و علائم غش دیده شد فورا باید سر بیمار را پائین آورد، بقسمی که وسط زانوهایش واقع شود (این عملی در مسافرت با هواپیما هم خیلی موثر است). اما در هر حال اگر امکان دارد باز بهتر است که بیمار را به پشت دراز بدراز خواباند.درمان بیمار را باید خواباند و سر حتی المقدور در پائین تر از بدن باشد دهان او را کاملا بررسی کرده و اگر غذا یا شیئی خارجی در دهان است باید خارج نمود.یقه پیراهن - کراوات - کمربند او راشل کرده. وسائلی فراهم کرد که هوای خالصی آزاد به بیمار برسد. در شیشه آمونیاک را بازکرده و چند لحظه جلوبینی او قرار داد. اگر بدن او سرد شده و احساسی سرما می نماید پتو و لباس روی او بیندازیم تا گرم شود. وقتی حواسش بجا آمد شربتی یا محلولی از آمونیاک باین قسم باو داد (یک قاشق چای خوری آمونیاک در نصف لیوان آب) که .جرعه جرعه بنوشد وقتی مشاعر بیمار بحالت اولیه بازگشت باز هم تا نیم ساعتی نباید باو اجازه داد که بلند شود و راه بیفتد بلکه تا نیم ساعتی دیگر باید دراز بکشد و استراحت کند. و اگر مشاعر و هوشیاری برگشت نکرد باید درمان کلی توسط پزشک حتماً اجرا گردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد