چشم انداز آینده دندانپزشکی


چشم انداز آینده دندانپزشکی

چشم انداز آینده دندانپزشکی

 

قرن بیستم در حالی به پایان رسید که بشر در این یکصدساله اخیر شاهد تحولات شگفت انگیز علمی در همه زمینه ها بود. بشری که در اواخر قرن نوزده میلادی در اوهام و خرافات بسر می برد، با عصر رنسانس، دگرگون شده و تحول آفرین گردید. اختراعات و اکتشافات یکی پس از دیگری روی داد و نتیجه آنها دگرگونی جامعه بشری در همه ابعاد بود.

حرفه دندانپزشکی نیز که در آغاز قرن بیستم رشتهای غیر علمی و صرفا مبتنی بر تجربه گذشتگان بود، با روی آوردن به علم و اختراع و اکتشاف بکلی متحول شد. طی یکصد سال گذشته رشته دندانپزشکی به چنان پیشرفتی در همه زمینه دست یافت که امروز شاهدیم

هر ساله صدها همایش بزرگ و بین المللی برای ارائه دستاوردهای جدید در این رشته و در سراسر جهان برگزار می شود. روزی نیست که در رسانه های گروهی و خبرگزاریها راجع به رشته دندانپزشکی خبری تازه و جالب نداشته باشیم. نگاه خود را یکی از روستاهای من از عدم نمایند.

خدمات امروزه شاهد تحولاتی عمیق در رشته دندانپزشکی هستیم که تجهیزات، مواد و روشهای کار دندانپزشکی را در آینده دگرگون خواهد کرد. در اینجا به بخشی از تحولاتی که در زمینه های فوق آغاز شده و میتوان چشم انداز آینده آن را پیش بینی نمود، اشاره می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد