چند مواد غذایی مفید برای درمان سرفه رطوبتی


چند مواد غذایی مفید برای  درمان سرفه رطوبتی

چند مواد غذایی مفید برای  درمان سرفه رطوبتی

 حسن الیه: مصرف آن جهت امراض سینه و سرفه رطوبتی و تقویتدماغ و معده و آلات تناسلی و بدن مفید است مقدار مصرف آن ده گرم است. شنبلیله - جهت سرفه و رفع بلغم لزج از سینه و ورم سپرز و آب مطبوخ آن جهت تنقیه امعاء مفید است و خوردن آن با برگ اسفناج یا خرفه یا هویج یا کاسنی نافع میباشد. جهت اخراج بلغم کپسول پرتین یا ترملنول بخورند بلغم بآسانی دفع میشود یا از شربت ذیل بکار برند که هم تسکین سرفه مینماید هم اخراج بلغم را آسان گرداندشربت کودتین هشتاد گرم شربت اتر بیست گرم عرق تیول صد گرم مخلوط کرده در مدت ۲۴ ساعت از ۴ تا ۵ قاشق سوپخوری میل نمائید. گل خیری یا شب بو یا گل مریم که بشیرازی اروانه نامند رافع سردرد و جاذب رطوبت زکامی و باز کننده منخرین دماغ جهت جراحات تحلیل اورام مفید مقدار مصرف ده گرم است. کندنا که باصفهانی تره، بدیلمی کوار و بشیرازی توبیان نامند پخته او را با گوشت میل کنند. مقوی هاضمه و کمر و ملین دفع کننده قولنج و بلغم و با عسل جهت ورم ریه و رطوبت سینه و پزنده اخلاط. دارچین جهت بدبوئین دهان و سرفه های رطوبتی و تصفیه صوت که از بلغم باشد مفید است. اسطو خودوس جهت سرفه و سینه و دفع اخلاط فاسد مفید و مقوی و مفتح شده محلل عصبانیت دمکرده میل کنند ملک ارزق جهت سرفه رطوبتی و دفع بلغم مفید و باز کننده سده و دفع کننده گرمی ادویه، مقدار آن ۱۸ نخود است."این ماده غذایی برای بیماری های زیر مفید استنام بیماری توضیحات مصرف دانه اسفند جوشانده آن با عسل یا روغن زیتون کشمش انگورسیاه درمان سرفه بلغمی برگ اکلیل کوهی مصرف دم نوش آن میوه انجیر آن رابپزید و بخورید. بسباسه(جوز بوا)0 آن را بخورید پر سیاوش مصرف دمنوش آن ترب آن را بخورید توتون-تنباکو دود آن دار فلفل 5گرم از آنرا بسایید وبا آب بخورید زنجبیل شامی 5گرم را بکوبید با عسل مخلوط کرده بخوریدبرای سرفه سخت واخراج بلغم مصطکی -سقز 75گرم از آن رابا150گرم پیه آب کرده ی جگر بز مخلوط کنید وگرم کرده سه تا هفت شب موقع خواب کمی از ان را بخورید و بخوابید سنبل الطیب خوردن دمکرده ی آن سوسنبر -نعنا فلفلی با صمغ عربی مصرف شود سیر مالیدن آب سیر + روغن وازلین به پشت و سینه عاقرقرحا با عسل برای سرفه بلغمی مناسب است فلفل سفید خوردن آن تخم کتان دمنوش آن کندر با صمغ عربی بخورید دانه گندم آرد آن را با شکر وبادام مانند حریره درست کنید وکم کم بخورید. پوست لیمو شیرین آب دمنوش آن مرزه انگشت پیچ آن با عسل مومیائی با عناب و سپستان دم کرده بنوشید ناخنک مصرف دمنوش آن میوه انار خوردن انار شیرین این ماده غذایی برای بیماری های زیر مضر استنام بیماری توضیحات مصرف لیمو ترش خوردن آن

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد