چند نکته در مورد انواع اختلال شخصیت


چند نکته در مورد انواع  اختلال شخصیت
 

چند نکته در مورد انواع  اختلال شخصیت 

  1-اختلال شخصیت  منفعل و مهاجم، الگوی نافذ مقاومتی در مقابل  درخواست برای عملکرد کافی است.۲- اختلال شخصیت وسواسی - جبری، الگوی نافذ اشتغالی ذهنی با نظم و ترتیب، کمال طلبی و کنترلی روانی و بین فردی، به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، صراحت و کارآیی است۳- اختلال شخصیت وابسته، الگوی نافذ نیاز عمیق و مفرط برای مورد می انجامد.4- اختلال شخصیت دوری گزین، الگوی نافذ مهار اجتماعی، احساس بی کفایتی، و حساسیت مفرط نسبت به ارزیابی منفی است۵- اختلال شخصیت نمایشی، الگوی نافد هیجانزدگی و توجه طلبی است. ۶- اختلال شخصیت مرزی، الگوی نافذ عدم ثبات در روابط بین فردی، تصویر ذهنی از خود، و عواطف و رفتار تکانشی بارز است.6- اختلال شخصیت ضداجتماعی، الگوی نافذ بی اعتنایی و زیر پا گذاشتن حقوقی است که از ۱۵ سالگی شروع می شود.۸- اختلال شخصیت خودشیفته، الگوی نافذ خود بزرگ بینی (در خیالی یا رفتار)، نیاز به تمجید و نبود هم حسی است ۹- اختلال شخصیت اسکیزوئید، الگوی نافذ گسستن از روابط اجتماعی و محدود شدن میزان ابراز هیجانات در موقعیت های بین فردی است. 10- اختلال شخصیت پارانوئید، الگوی نافذ بیاعتمادی و شکاکیت نسبت به دیگران است به طوری که انگیزه های آنان بدخواهانه تعبیر شود11-اولین و قدیمی ترین اختلال شخصیت شناخته شده اختلال شخصیت ضد اجتماعی می باشد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد