چند نکته طلایی برای تسکین درد اندام تناسلی….


چند نکته طلایی برای تسکین درد اندام تناسلی….

چند نکته طلایی برای تسکین درد اندام تناسلی....

التیام درد بیضه ها بدون انجام دستورات پزشک میسر نمی باشد. در ادامه به .نکات مؤثر در پیشگیری و کاهش درد اشاره میشودقرار دادن بدن بالاتر از سطح زمین : در صورت تورم کیسه بیضه با استفاده از یک بالش زیر کپل در بستر استراحت کنید. این عمل حتی در موارد عفونی درد را کاهش میدهد. استفاده از فتقبند ضمن حفاظت از عضو، درد را تسکین میدهد. توجه داشته باشید در صورت پیچید خوردگی بیضه ها، این عمل  درد را شدت میبخشد.استفاده از یخ :استفاده از کمپرس یخ روی بیضه های متورم، درد و تورم را کاهش می دهد ولی در مورد ناراحتی ناشی از پیچ خوردگی یا انقباض ممکن.افزایش یابد دکتر نیل میگوید در موارد تورم و آسیب حاد بیضه استفاده از کمپرس یخ مفید است ولی نکتهٔ مهم این است که در صورت پیچ خوردگی، کمپرس یخ باعثتشدید درد می گردد. روش را اجرا نمود. دکتر کوهن یادآوری می کند استفاده از گرما گاه چون یخ درد را کاهش می دهد ولی درد را درمان نمیکند. مقابله با التهاب : مصرف داروهای ضد التهاب تورم و درد را کاهش میدهد.استفاده از کاندوم :استفاده از کاندوم در فعالیتهای جنسی ضروری  است زیرا از جمله عوامل رایج در بروز درد بیضه بیماریهای مقاربتی است. در صورت وجود رابطه با چند نفر و یا فردی که از سلامتی ارتباط جنسی وی مطمئن نیستید. پوشاندن آلت تناسلی سادهترین راه جهت پیشگیری از درد بیضه و انتقال بیماری های مقاربتی استمیزان شیوع :مشکلات بیضه با توجه به دلیل بروز ان هم شایع و همنادر است. برای مثال عفونتهای بیضه شایع و پیچید خوردگی یا انقباض ان نادر استعوامل مؤثر :دلایل بسیاری از ناراحتیهای بیضه ناشناخته است. ولیبرعفونت از جمله دلایل بروز مسأله است که احتمالا از طریق تماس های جنسیمنتقل می گردد. عدم استفاده از کاندوم، ارتباط جنسی با افراد متفاوت یا فردی کهاز سابقهٔ جنسی وی مطلع نیستید از عوامل خطرساز محسوب میشوند

گروه سنی :

در هر سنی امکان ابتلاء وجود دارد.جنسیت:ناراحتیها خاص مردان است. مراجعه :در صورت عدم التیام درد ناشی از وارد امدن ضربه به بیضه هابعد از یک ساعت مراجعه به پزشک خانواده ضروری است. در موارد حادتر بهمتخصصین ارولوژی مراجعه شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد