چه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت اول


چه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت اول

چه باید کرد تا مسلول نشد

 موقعیکه مریض سرفه میکند هیچوقت در برابر صورت او قرار نگیرید زیرا ذرات کوچکی که در موقع سرفه یا عطسه از دهان یا بینی مریض می  جهدهرکدام از آنها هزاران باسیل کخ همراه دارند و بزرگترین وسیله سرایت مرض سلی همین قطرات و ذراتی است که از دهان مریضی موقع سرفه کردن و حرف زدن خارج و از راه تنفسی شخص سالمی که در برابر او قرار گرفته است وارد ریه شده و اگر عده آنها زیاد و محیط نمو هم در نتیجه ضعف مزاج مساعد باشد نمو میکند و شخصی سالم را بدین طریق مسلول می نماید غالب اطفال بی گناه بدین طریق مبتلا می شوند. در نتیجه آزمایشات دقیق معلوم شده که اگر یک صفحه شیشه پاک را مدت دو ساعت ۸۰ سانتیمتر دور از دهان یک نفر مسلول قرار دهند و بعد آنچه را روی این شیشه چسبیده است در زیر میکروسکوب نظر کنند در حدود پنج هزار تا بیست هزار باسیل کخ بروی آن مشاهده میکنند. یک حساب تقریبی دیگری پیش خود بکنید که اگر یک نفر مسلول در هر سرفه شدید میلیونها باسیل کخ از سینه اش به هوا بفرستد تمام مسلولین شهر روزی چند میلیارد میکروب زنده در هوا پراکنده خواهند کرد و مطابق حساب دقیقی که تاکنون بعمل آمده است یک نفر مسلول در حد متوسط در مدت ۲۴ ساعت از هزار و پانصد میلیون تا چهار هزار و پانصد میلیون باسیلی کخ بواسطه سرفه و تنفسی از سینه خود به هوا میفرستد. خوشبختانه بواسطه روشنائی اشعه تابان خورشید این میکروبها در مدت کوتاهی کشته و یا نیمه جان شده و مثل گرد و غبار بروی زمین نشسته و بتدریج از بین می روند فقط شماره خیلی کم از راه تنفس وارد مجاری تنفسی و یا دستگاه گوارشی انسان دیگری می شوند. در صورت مساعد بودن محیط و ضعیف بودن بنیه میزبان تازه خود بادامه زندگانی و تولید مثل موفق و موجب سرایت مرض می گردند. پس وظیفه مسلولین است که وقتی می خواهند سرفه کنند خصوصاً هنگامیکه کسی را در مقابل دارند دست خود را جلو دهان گرفته و روی چهره او سرفه نکنند معمولاً اشخاص با تربیت ولو اینکه مریضی هم نباشند در موقع سرفه دستمال خود را بیرون آورده مقابل دهان میگیرند.موضوع قابل توجه دیگر عادت دادن مریض مسلول بکم سرفه کردن است. به تجربه ثابت شده که مریض های مسلول براحتی میتوانند جلوی سرفه های بیهوده خود را گرفته فقط موقعی سرفه کنند که احتیاج بخارج کردن اخلاط دارند. در آسایشگاه بیماران اجازه داده نمی شود که در سالون غذاخوری و محل های اجتماع انجا مثل سالن کنفرانس و سینما و غیره سرفه کنند. این مریضها طوری براحتی عادت میکنند که خیلی کم احتیاج بسرفه کردن پیدا میکنند و موقع احتیاج فوراً از سالن بیرون رفته پس از سرفه کردن برمیگردند در سالن های سینما و در تمام اجتماعات و جلسات باید از کسانی که سرفه میکنند دوری کرده و بیشتر از یک متر از آنها فاصله بگیرید.هنگامیکه پدیدن مریض مسلولی می روید اولاً زیاد نزدیک ننشینید و زیاد هم نزد او نمائید زیرا نه بصرفه شما و نه بصرفه مریضی است.چه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت دومچه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد