چه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت دوم


چه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت دوم
در همنگام دیدن بیمار  حداقل یکمتر از او فاصله بگیرید که تا قطرات و ذراتی که موقع سرفه کردن یا حرف زدن از دهان می جهد مستقیما وارد مجرای تنفسی شما نشده و جانتان را در خطر بنیاندازید.غالباً خطر سل برای اطفال است اگر در خانه خود مسلولی دارید اطفالتان را لااقل از او دور کنید یا مریض را به بیمارستان و آسایشگاه بفرستیداگر بیمار را در خانه نگاه می دارید طفل خود را به خانه خویشان دور دست بفرستید و یا در صورت امکان مریض را به ییلاق و کوهستان روانه کنید نگاهداری طفل در خانه مسلول مثل گذاشتن شیشه بغل سنگ یا پنبه پهلوی آتش است. مواظب جان شیرخوارگان خود باشید زیرا اینها موجودات لطیفی هستند. اگر خوشبختانه امروزه علم طب قادر شد بمرض سل درمان بخشد. هنوز .متأسفانه برای معالجه سال شیرخوارگان درمانی پیدا نکرده نود درصد شیرخوارگان مسلول محکوم بمرگ هستند و مرض از مادرشان بآنان سرایت میکند. مادری که در نتیجه بی مبالاتی طفل شیرخوار  خود را مسلول کرد دیگر نباید چشم داشتی از پزشک برای نجات جان جگرگوشه اش داشته باشد زیرا در این مورد دست پزشک از همه جا کوتاه است. مادران باید بدانند که کلید علاج سل جلوگیری از سرایت میکروب آن بطفل شیرخوار است. مادری که بطفل خود علاقمند است بیک چشم برهم زدن آنرا بغل یک ناشناسی که ضعیف است یا سرفه میکند نمیدهد. اگر برای طفل خود دایه میگیرید باید حتماً یک گواهی صحبت مزاج از او بخواهید و بمحض آنکه دایه سرفه می کند باید او را بتوسط پزشک متخصص آزمایش نموده و یک عکس از ریه او بردارید. خطر مرض سل پیران برای اطرافیان بیشتر است تا برای خودشان، اطفال خود را از مادربزرگ محترمیکه در خانه شمازندگی میکنند، اگر دائماً سرفه میکنند و اخلاط دارند ممکن است مسلول باشند حفظ کنید.اطفال خود را از هرجا که حدس میزنید میکروب سال وجود دارد بهر قیمتی شده است دور نمائید. حتی اگر خودتان مسلولید طفلی را از خود دور کرده فوراً بدایه بسپارید و از شیر دادن بطفل صرف نظر کنید یا با شیرگاو نگهداری کنید و شیرگاو هم باید یک ربع ساعت بجوشد تا از سرایت سل حیوانی درامان باشید. طفل خود را بمحض تولد فورا در ییلاق و هوای آزاد بدست دایه سالمی بسپارید و حتی المقدور از دیدن طفلتان در ماههای اول زندگانیش خودداری نمائید.ممالکی که بازدیاد نفوس خود علاقمندند. مدتها است که باین نکته مهم پی برده و برای دستگیری از اطفال بی بضاعت و نجات جان اطفالشان مؤسسات  خیریه زیادی تشکیل داده اند این مؤسسات از چند هفته قبل از حمل مادران مسلول را در بیمارستان مخصوصی پذیرائی مینمایند و بمحض اینکه طفلی بدنیا آمد او را بر علیه بیماری سل واکسینه (با اث ژ) کرده و برای نجات جانش فوراً از مادر جدایش میسازند. بدین طریق این ممالک توانسته اند. عده تلفات شیر خوارگان  و مادران مسلول را از ۸۴ به ۶٪ پائین بیاورند.آمارهای دقیق این مؤسسات یک دلیل قوی برای مسری بودن مرض است  زیرا ۸ درصد این اطفال که در نتیجه سرایت میکروب سال مادرشانمسلول شده و تلف می گردیدند دیگر پس از جدا کردن از مادر بیش از اطفال سالم در جوانی دچار مرض سل نخواهند گردید.چه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت اولچه باید کرد تا مسلول نشد /قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد