چه عوملی باعث کم ادراری می شوند …؟؟


چه عوملی باعث کم  ادراری می شوند …؟؟

 

چه عوملی باعث کم  ادراری می شوند ...؟؟

 - اگر کسی در شبانه روز کمتر از مقدار معمول ادرار کند کلیه اش بیمار است باید غذاهای مدر بخورد کاکل ذرت مادر قوی است که شرح آن در بیماری نقرس داده می شود. دارچین در طبیعت گرم و خشک است مدار بول و حیض است. زنانآبستن از خوردن آن خودداری نمایند جهه طپش قلب و وحشت مفید و قوتش تا ۱۵ سال باقی است.

علل

عللی که برای کم میزی وجود دارد، در مردان و زنان متفاوت است: ممکن است به دنبال عفونت، تحریک شیمیایی، عفونت ‌‌های باکتریایی و یا به‌طور شایع ‌تر، به طور خود به ‌خودی و بدون علت واضح باشد. هر عاملی که باعث کم آبی بدن شود، داروهایی که موجب مسمومیت کلیه می ‌شوند مانند پنی سیلین‌‌ها و داروهای هم گروه جنتامایسین، تومور مغزی ترشح کننده هورمون پادمیزی(ضد‌ادراری)، در زنان جوشگاه‌‌‌های جراحی به دنبال جراحی پیشین و در مردان انسداد ناشی از بزرگ شدن پروستات از شایع ‌ترین علل این مشکل است.سرعت جريان ادرار در مثانه مردان 20تا 25 ميلي ليتر در ثانيه و در زنان 25 تا 30 ميلي ليتر در ثانيه است. سرعت جريان کمتر از 15 ميلي ليتر در ثانيه، موجب شک به انسداد و سرعت کمتر از 10 ميلي ليتر در ثانيه به عنوان مدرک قطعي براي انسداد مجراي ادرار محسوب مي ‌گردد.عللي که براي کاهش جريان ادرار وجود دارد، در مردان و زنان متفاوت است:ممکن است به دنبال عفونت، تحريک شيميايي، عفونت ‌‌هاي باکتريايي و يا به‌طور شايع ‌تر، به طور خود به ‌خودي و بدون علت واضح باشد.هر عاملي که باعث کم آبي بدن شود، داروهايي که موجب مسموميت کليه مي ‌شوند مانند پني سيلين‌‌ها و داروهاي هم گروه جنتامايسين، تومور مغزي ترشح کننده هورمون ضد‌ادراري، در زنان جوشگاه‌‌ هاي جراحي به دنبال جراحي قبلي و در مردان انسداد ناشي از بزرگ شدن پروستات از شايع ‌ترين علل اين مشکل است. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد