چه کسی باید رابطه جنسی را شروع کند ؟ زن یا مرد


چه کسی باید رابطه جنسی را شروع کند ؟ زن یا مرد

چه کسی باید رابطه جنسی را شروع کند ؟ زن یا مرد

 خلاصه : اکثریت زنان نمیداند اگر بیش از آنی که مردان در پیشان هستند، خودشان در پی مرد باشند، مرد سرانجام منفعل میشود. متن کل خبر : زوجهایی که از سکس باز میایستند، معمولًا به خاطر کند شدن مرد است. مرد به دلایل مختلف از شروع کردن سکس دست میکشد؛ ولی یکی از مهمترین دلایلش شاید بیش از اندازه شروع شدن سکس از طرف زن باشد. شروع کردن های مدام سکس از جانب زن نه تنها کم کم خود او را دچار احساس حرمان خواهد کرد، بلکه مرد نیز به تدریج به سکس داشتن با او بی علاقه میشود. اکثریت زنان نمیداند اگر بیش از آنی که مردان در پیشان هستند، خودشان در پی مرد باشند، مرد سرانجام منفعل میشود. اگر گاه گاه کمی نواختن و سر در پی مرد گذاشتن مزهی خودش را دارد و مرد میفهمد که زمان مناسبی است که زن را دنبال کند، ولی تکرار این عمل، بیآن که مرد دربیابد علاقهی او را به سکس خاموش میکند. وقتی زن بیش از حد مسئولیت آغاز کردن سکس را به عهده گیرد، باعث کاهش تدریجی انگیزهی مرد میشود. زن مرتباً بخش مردانه اش را نشان میدهد؛ پس مرد به سمت بخش زنانه و پذیرندهی خود رانده میشود. چنین عدم تعادلی به تدریج شور و حرارت جنسی را در زندگی زناشویی میفرساید. معمولًا مرد حتی نمیفهمد که چه بر سر شور و حرارت جنسیاش آمده؛ و بدتر این که ممکن است به اشتباه فکر کند دیگر همسرش برایش جذابیتی ندارد. توجه دارید! یک فقدان تعادل ساده میتواند به بحرانی جدی بینجامد. بنابراین، زن با علامت فرستادن و به طور غیرمستقیم سکس خواستن، به درستی میتواند از بخش مردانهی شوهرش حمایت کند- بخشی که زن آرزوی آن را دارد و در خیالِ دنبال شدن توسط آن به سر میبرد. جالب است که خود مردان نیز نمیدانند سماجت زیاد زن یا پیشدستیاش در سکس میتواند موجب افول انگیزهی آنان شود. بعضی از مردان در ابتدا از سماجت زن خیلی خوششان میآید؛ منتها پس از چندی متحیر میشوند که چرا دیگر مجذوب آن زن نیستند یا چرا ناگهان زنان دیگر برایشان جذابتر میشوند. زنی که در سکس سمج است، در ابتدا عالی به نظر میرسد. شاید به خاطر این که مرد به این طریق از خطر رد شدن و طرد شدن در امان میماند؛ ولی این کافی نیست. مرد از ماهیت خود دور شده، مسیر اشتباهی را جلوی خود گرفته، پس صدمهاش را خواهد دید. زنان معمولًا شکایت میکنند که مایل به پیشدستی برای شروع سکس نیستند، ولی وقتی میبینند مرد هم منتظر همین نشسته، خود را ناگزیر به آن میبینند. توصیهام این است که به جای شروع کردن سکس، زن میتواند توجهاش را به فرستادن این پیام برای مرد معطوف کند که اگر مرد سکس را شروع کند، با خطر طرد شدن رو به رو نیست. هر از گاه شروع کردن سکس برای زن مسئلهای ندارد. مسئله وقتی آغاز میشود که شروع کردنهایش مستمر شود. در این صورت، سکس خواستن مرد کمتر و کمتر شده، و در طی زمان، علاقهاش را از دست میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد