چه کنیم تا چین ها دیرتر پیدا شوند


چه کنیم تا چین ها دیرتر پیدا شوند

چه کنیم تا چین ها دیرتر پیدا شوند؟

برای پیشگیری و درمان چین های کوچک و ساده و همچنین چین های .عمقی دانشمندان راه های گوناگونی پیشنهاد کرده اند.درمان زیاد نخورید و سیگار نکشید زیرا عقیده بسیاری بر این است که، چروکهای کنار چشم که به نام پای اردک معروفند، در کسانیکه سیگار سیگار میکشند، برای جلوگیری از ورود دود سیگار به چشمانشان آنها را أول شب واقعاً آرامش دهنده است. خواب بهترین داروی ضد چين خوردگی است. در هنگام کار روزانه و شبانه ده دقیقه صبح و ده دقیقه ظهر استراحت فرمائید، زیرا خواب کافی باعث شفافیت پوست می شود. اگر ممکن است دوبار به مرخصی سالیانه بروید نیمی در تابستان، نیمی در زمستان، زیاد معاشرت نکنید زیرا زود خسته می شوید. - خوش خلق باشید، از رقابت پرهیز کنید، خود را غرق اندوه و پریشانی نفرمائید، بخندید، یک شخصی خندان هرگز به چهره چین ندارد.  زیاد به دنبال هوای نفس نروید، همچنین اگر زنی از نظر روابط زناشویی شاد و راضی نباشد گلی است که زود پژمرده میگردد - بچه دار شوید، زائیدن به شکفتن گل زندگی زن کمک می کند (در هنگام آبستنی پوست ذخیره بافت همبند را به کار میبرد)  در برابر سرما، باد، خورشید، بیآنکه پوست شما پوشیده باشدنایستید.از چینهای گوشه خارجی چشم (پای اردک) که به سبب بیاحتیاطی پیدا می شود دوری کنید. در هنگام ورزش های زمستانی در برابر خورشید عینکدودی بگذارید زیرا به هم نزدیک کردن پلکهاست که این عارضه را در گوشه بیرونی چشم پدیدار می کند. . انجام بعضی ورزشها نیز مفید می باشد، ابتدا ورزشها را انجام داده و سپس عضلات صورت را به حالت آرامش رها کنید. فریاد خاموش بکشید، خمیازه بکشید، لبخند بزنید، مثل حالت سوت زدن لبها را جمع کنید، گونه های خود را پر هوا کنید، بینی خود را چین بدهید، و چشمان خود را آنچنان باز کنید که گوئی از حدقه بیرون می آیند، حال استراحت کرده و عضلات صورت را آرامش دهید. بیاد داشته باشید، که وقتی اخم می کنید چهل و چهار عضله صورت را مورد استفاده قرار می دهید. در حالیکه وقتی می خندید تنها چهارده عضله صورت استفاده می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد