چگوتگی رخ دادن فرآیند خودایمنی که درام اس


چگوتگی رخ دادن فرآیند خودایمنی که درام اس

چگوتگی رخ دادن فرآیند خودایمنی که درام اس

 

این پیامهای الکتریکی شبیه جریان برق در یک سیم است. زمانی که همه چیز درست کار کند، این پیامها داخل CNS، درون آکسون های پوشیده شده از غلاف میلین، از آکسونی به آکسون دیگر در صورت نیاز میجهد. میلین (شبیه روکش لاستیکی یا پلاستیکي سیم برق)، به سرعت انتقال پیامهای الکتریکی، کمک کرده و گذر آنها را از موانع سر راه تسهیل میکند.

در ام اس  چه اتفاقی می افتد؟

با آگاهی از نقش سیستم ایمنی و عصبی، کم کم بهتر متوجه می شوید که تأثیر اماس بر آنها چگونه است. در بیماریهای خودایمنی نظیر ام اس (و مشخصاً آرتریت روماتوئید، میاستنی گراو و دیابت تیپ ۱، سیستم ایمنی، توانایی تشخیص خودی از غیرخودی را از دست میدهد و شروع به نابود کردن بافتهای سالم بدن می کند. در ام اس این پاسخ خودایمنی متوجه روکش میلین پوشانندهی آکسونهای درون CNS و نیز خود آکسون ها میگردد.

حفظ به دلیل شکاف در سد خونی مغزی BBB این سد به سلولهای ایمنی که در حالت عادی به صورت بی خطر در جریان خون زندگی میکنند، اجازه میدهد تا وارد سیستم عصبی مرکزی شده و به میلین و آکسون ها حمله کنند که پیامد آن، بروز علایم اماسی است. فرآیند خودایمنی که درام اس رخ میدهد، بدین ترتیب است.

۱. التهابی که در جریان یک عود (rellapse) (حمله یا بدتر شدن) بیماری ام اس رخ میدهد، به BBBآسیب وارد میکند و به سلولهای ایمنی این اجازه را میدهد که به داخلی CNS وارد شوند.

2- مواد سمی به داخل cns  می شوند که باعث بیشنر شدن التهاب گردیده و در پی آن میلین و آکسون از هم گسیخته می شود. (این پدیده در میلین را دمیلیناسیون (demyelination) می گویند.

۳. سلولهای عصبی به نام آستروسیت (astrocyte) (سلولهای ستارهای شکل (نور و گلی) که بیگانه خوارند.) به داخل محلی که در آنجا آسیب روی As. (scartissue) داده است، واراد میشوند و تولید بافت جوشگاهی (که این حالت اماس نام دارد یعنی اسکارهای متعدد). نتایج پدیده ی خودایمنی اصلا خوب نیست: التهاب باعث بروز تورم می شود و این امر در کار انتقال پیامهای سیستم عصبی اختلال ایجاد میکند.

دمیلیناسیون سبب از بین رفتن پوششی اطراف آکسون های سلولهای عصبی میگردد، که این امر به نوبه ی خود، منجر به کاهش یا قطع انتقال پیام عصبی می شود. نهایتأ ممکن است آکسون ها گسته آن را با شوند (فرآیندی که نام آن از بین رفتن آکسونی است) و در نتیجه ارتباط سیستم عصبی اما با قسمتهای مختلف بدن از بین میرود


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد