چگونه درماتوفیتوز (کچلی)را درمان کنیم…؟؟


چگونه درماتوفیتوز (کچلی)را درمان کنیم…؟؟

چگونه درماتوفیتوز (کچلی)را درمان کنیم...؟؟

 به عفونت های قارچی گفته میشود که در لایه شاخی پوست ایجاد ضایعه میکنند. توسط سه جنس (Trichophyton (T میکروسپوروم (M)، اپیدرموفقیتون (E) و از سه منشأ انسان دوست، حیوان دوست و خاک دوست به انسان منتقل می شود. کچلی ها اغلب با سطح بهداشت و اقتصاد پایین در ارتباط میباشند.در ایران قبل از جنگ M, Canis که از سگ و گربه منتقل میشود، بیشتر در خوزستان دیده میشد ولی بعد از جنگ به خاطر جابجایی افراد M.، Canis در صدر عوامل ایجادکننده بیماری در سیاری از شهرها از جمله تهران شد و این به خاطر تغییر در اکولوژی میباشد. T. violaceum که کچلی اکتوتریکس ایجاد میکند بیشتر در سیستان و بلوچستان و بندرعباس دیده می شود. T, COincentricum بخصوص جزایر اقیانوس آرام و خاور دور میباشد. سن و شغل و جنسی ا رتباط کمی با بیماری دارد. استثناء: کچلی پا در کسانی که به علل شغلی و به مدت طولانی از کفش های بسته استفاده میکنند بیشتر دیده میشود و یا کچلی سر که در بچه ها بیشتر دیده میشود. C22 ماکروگلبولین سرم باعث ایجاد مصونیت در برابر کچلی می شود، چون مهارکننده آنزیم های پروتئولیتیک میباشد. درماتوفیت ها در طبقه شاخی و غیرزنده پوست ایجاد بیماری میکند. ترانسفراین غیراشباع، Fe را که برای رشد ارگانیسم ضروری میباشد در اختیارش قرار نمیدهد. کمپلمان نیز یکی از عوامل دفاعی است. Turn Over پوست و نیز خاصیت اسیدی پوست از عوامل دفاعی هستند. اسیدهای چرب، با طوای زنجیره متوسط از فاکتورهای مهارکننده رشد قارچها محسوب میشوند و باعث از بین رفتن برخی کچلی های سر بعد از دوران بلوغ میشوند. برخی درمانوفیتها ماکروملکولهایی دارند که با پروژسترون و استروئیدهای مربوط به آن Bind می شوند بنابراین تا حالی از ایجاد بیماری جلوگیری میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد