چگونه ساس های حقیقی به وجود می آیند…؟؟


چگونه ساس های حقیقی به وجود می آیند…؟؟

چگونه ساس های حقیقی به وجود می آیند...؟؟

 ساس هادارای دو خانواده مهم میباشند: باده سیمیسیده (ساس تختخواب) باده ردوویده (ساس بینی مخروطی) از خانواده سیمیسیده می توان ۱) سیمکس الکتورالیس (مخصوص سرد و معتدل)۲) سیمکس ھمیپنروس (مخصوص مناطق گرم را نام برد. خانواده از ساس ها بال ندارند و از بندپایان موقتی انسان و حیوان شد. دگردیسی آنها ناقص بوده، در تمام مراحل زندگی خود به خون نتیجه گزش انسان احتیاج دارند. ولی نقش آنها در انتقال مراحل به انسان هنوز ثابت نشده است. خانواده ردوویده میتوان زیر خانواده تریانو مینه را نام برد که بال دارند و از لحاظ دارابودن Berlese Organ و نحوه جفت گیری  با حشرات هیج نوع مشابه ای ندارند، این زیر خانواده ناقلین ریکی تریپانوزوما کروزی (عامل بیماری شاگاس) و تریپانوزوما ہی می باشند، یانوزوماکروزی فقط از راه مدفوع اساس منتقل میگردد، در حالی تقال تریپانوزومار انجلی هم از راه نیش ساسی (راه اصلی) و هم از راه (راه فرعی) و هم از راه زخم های جلدی و مخاط ملتحمه انجام برد. ریپانوزوماکروزی در قسمت خلفی روده ساس ظرف مدت یک هفته  به فرم عفونت زدایی زائی تریپوماستیگوت تبدیل می گردد بر تریانو مینه ها هم دگردیسی ناقصی است ولی مدت رسیدن به بلوغ و تا یکسال میباشد در حالی که این مدت در خانواده سیمیسیده ۶ تا ۳ ماه میباشد. هر دو جنس ساس (نر و ماده) خونخواری میکنند. برای مبارزه با این حشره در منازل آلوده، تختخواب چوبی را با فلزی گزین کرده و کف ها، دیوارها و تشک ها را با محلول لیندن ۱٪، تیون ۱٪ و یا DDT سمپاشی میکنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد