چگونه عفونت گنوککی را در مردان درمان کنیم..؟؟


چگونه  عفونت گنوککی را در مردان درمان کنیم..؟؟

چگونه  عفونت گنوککی را در مردان درمان کنیم..؟؟

 

درمان عفونت گنوککی

عفونت در مردان اغلب علامت دار است ولی بسیاری از عفونت های گنوککی (و نیز کلامیدیایی) در زنان فاقد علامت می باشد تا این که بیمار دچار عوارضی مثل PID گردد. این نوع عفونت چه علامتدار و چه فاقد علامت باشد، می تواند باعث اسکار بر روی لوله های رحم، حاملگی خارج رحمی و تحقیمی شود. درمان باید هر دو ارگانیسم (CTrachomatis و را بپوشاند   (NGonorrheaرژیم های درمانی توصیه شده جهت اورتریت، سرویسیت و عفونت های وابسته  را در زیر ملاحظه می کنید.عفونت های گانوکو کی ۱- عفونت اورتریت، سرویسیت و درگیری رکتال غیر کمبلکه
  1. mg) Cefixime   ۴۰۰ ، دوز منفرد خوراکی)،۱۲۵mg) CeftriaXOne، تزریق عضلانی) سایپروفلوکساسین (mg ۵۰۰ دوز منفرد خوراکی)، mg) ofloxacine ۴۰۰ دوز منفرد خوراکی) + آزیترومایسین (۱ گرم دوز منفرد خوراکی)
۲- عفونت حلقی غیرکمپلیکه: همانند درمان بالا اورتریت غیرگنوککی (کلامیدیایی)اریترومایسین (۱gr دوز منفرد خوراکی) یا اورتریت پابرجا و عود کننده مترونیدازول (۲gr، دوز منفرد خوراکی) + اریترومایسین (OID ،۵۰۰ mg برای ۷ روز) یا فقط اریترومایسین اتیل سوکسینات (QID ۸۰۰ mg برای ۷ روز) عفونت حلقی (فارنژیت) گنوککی درمان مشکل تری دارد و بهبودی در حدود ۹۰٪ است.بیمارانی که نتوانند فلوروکینولون ها یا سفالوسپورین هارا تحمل کنند، باید به وسیله تزریق عضلانی اسپکتینومایسین (۲gr دوز منفرد) درمان شود. ofloXacine هر دو عفونت گنوککی و کلامیدیایی را میپوشاند (در عفونت کلامیدیایی باید حداقل ۷ روز حداقل مصرف شود)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد