چگونه مصدوم را ارزیابی کنیم؟!


چگونه مصدوم را ارزیابی کنیم؟!

چگونه مصدوم را ارزیابی کنیم؟!

ارزیابی مصدوم

بعد از ارزیابی صحنه اسیب و حادثه، اولین کار کنترل سطح هوشیاری مصدوم است. مصدومی که در حال حرف زدن و نگاه کردن میباشد حتماً هشیار است اما گاهی مصدومی هشیار بوده ولی به عللی چشمهایش بسته و حرف هم نمیزند، برای آنکه هوشیاری و بیهوشی او را مشخص کنیم می توانید از روشی AVpu . استفاده کنید. A: بیداری و هوشیاری .۷: پاسخ به محرک های صوتی P: پاسخ به محرکهای دردآورU: عدم پاسخگویی به محرک ها و بیهوشی در مورد A مصدوم بیدار A و هوشیار است و چشم هایش باز و به اطراف می نگرد یا از درد شکایت میکند. در مورد V مصدوم را صدا میزنیم و او در صورت هوشیاری به ما پاسخی میدهد. در P نیز با وارد کردن درد به مصدوم، واکنش او را می سنجیم. وارد کردن درد مثل فشار دادن نرمه گوش یا فشردن عضله گردن مصدوم، یا تکان دادن شانه او یا سیلی زدن کنترل شده به صورت مصدوم .میباشد باید بدانید که مورد V و P را باید همزمان بر روی مصدوم انجام دهید، و در آخر به U یا عدم پاسخگویی که همان بیهوشی مصدوم است می رسید. همانطور که مشاهده نمودید هدف از کنترل هوشیاری رسیدن به این امر است که مصدوم هوشیار است یا بیهوش و کل این مراحل نباید بیش از چند لحظه به طول بیانجامد.۱- در صورت هوشیاری: فقط به کمکهای اولیه برای شکستگی ها، خونریزی ها و... میپردازیم و هر ۵ دقیقه نیز ارزیابی ABC داریم چرا که ممکن است هم اکنون مصدوم دارای علائم حیاتی باشد ولی بعداً خیر. ۲- در صورت بیهوشی: اولین کار بعد از مشخص شدن بیهوشی مصدوم تماس با ۱۱۵ است که این امر را میتوان با توجه به مدیریت صحنه، به نظاره گران سپرد، سپس خود به ارزیابی مصدوم میپردازید.ارزیابی مصدوم شاملالف) ارزیابی اولیهب) ارزیابی ثانویه می باشدارزیابی اولیه (ABC):هدف از ارزیابی اولیه کشف و درمان عوامل تهدیدکننده حیات میباشد که نباید بیشتر از چند ثانیه (۳۰) طول بکشد.عوامل تهدیدکننده حیات: به عواملی گویند که در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه زندگی فرد را با خطر مرگ مواجه میسازد مگر اینکه اصلاح شوند. مثل بسته شدن راه هوایی، خونریزی شدید، ایست قلبی و...

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد