چگونه میتوان با قارچ پا مبارزه کرد؟


چگونه میتوان با قارچ پا مبارزه کرد؟

 چگونه میتوان با قارچ پا مبارزه کرد؟

قارچ پا و مبارزه با آن ها

قارچ های عفونی، دو انگشتان منظر ه ناخو شایندی، دارند و   منظرهٔ ناخوشایندی دار و خو شبختانه 80 تا ۹۰ درصد موارد، عفونت، روی انگشت  شست پاروی می دهد ولی اجتناب از آن دشوار است مربیان معمولا به ورزشکاران جوان توصیه می کنند که بدون کفش در رختکن راه نروند زیرا ناراحتی های حاصل از آن طاقت فرساست. برای متخصصان محرز است که قارچ پا که باعث ضخیم شدن و سفید و یا زردشدن ناخن می شودکه به سادگی قابل معالجه نیست و به عقیده دکتر کی چی جین قارچ ها همهجا حضور دارند (در حمام، کف اتاق و دیوارها) و استفاده از صندل در باشگاه و رختکن به تنهایی کافی نیست به نظر دکتردانیل آمادگی بعضی افراد در ابتلاء به قارچ و مقاوم بودن بعضی دیگر نسبت به آن دلیل ارثی دارد. به عبارت دیگر والدین نیز مستعد ابتلاء به هیچ راه مشخص و مطمئنی برای جلوگیری از ابتلاء به قارچ وجود ندارد.در ادامه به شیوههای دوری از ابتلاء به قارچ و یا کوتاه کردن دوره بیماری اشاره میشود:خشک نگهداشتن پا: دکتر بی هوا توصیه می کند به منظور مقابله باقارج به دلیل آن که محیط مرطوب برای رشد قارچ ها بسیار مساعد است بعد از شستشویپاها یا بعد از حمام از پارچه های نخی، ضخیم و جاذب برای خشک کردن پاهاخشك کردن پاها بعد از استحمام :تعدادی از متخصصان استفاده از خشک کن برقی را بعد از حمام برای خشک کردن پاها توصیه می کنند و به عقیده دکتر بی هوا با استفاده از درجه سرد خشک کن لازم است فضای بین انگشتان وکناره های آن را خشک کرد.استفاده از پودر ضد باکتری :دکتردانیل توصیه می کند. بعد از خشککردن انگشتان پا از پودرهای ضد باکتری موجود جهت مبارزه و جلوگیری از.انتشار قارچ ها استفاده گردد.تنفس انگشتان پا:بهترین شیوه جهت جلوگیری از انتشار قارچ و ابتلاءبه آن، رسیدن هوای آزاد به انگشتان پاست. به همین منظور توصیه کارشناسانپوشیدن صندل است. در طول ماه های سرد سال از کفش چرم یا پارچه استفاده کنید که باعث دفع رطوبت پا و تنفس انگشتان میگردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد