چگونگی تاثیر پنی سیلین ها در عفونت های باکتریال سیستم ادراری…؟


چگونگی تاثیر پنی سیلین ها در عفونت های باکتریال سیستم ادراری…؟

چگونگی تاثیر پنی سیلین ها در عفونت های باکتریال سیستم ادراری...؟

تاثیر پنی سیلین ها در عفونت های باکتریال سیستم ادراری 

نسل اول پنی سیلین ها فاقد تأثیرات کافی روی گرم منفی ها می باشند. آمینوپنیسیلین ها (آمپیسیلین و آموکسی سیلین) در درمان UTI به کار میرود و علیه انتروکوکسی ها، استافیلوکک ها، Ecoli و پروتئوس مؤثر است. جهت غلبه بر مقاومت باکتریال می توان از مهارکننده های B - لاکتاماز همانند اسید کلاوولانیک استفاده کرد. پنیسیلین های ضد سودومونا (کاربنی سیلین و تیکارسیلین) علیه ارگانیسم های گرم منفی پوشش مناسبی ایجاد میکنند؛ حال آنکه اثر ضد کوکسی های گرم مثبت خود را نیز همچنان دارا می باشند. تمام پنیسیلین ها دارای خطر واکنش های افزایش حساسیت (زودرس یا تأخیری) هستند. اختلالات گوارشی، اسهال و کولیت سودوممبرانو از دیگر عوارض جانبی این داروها به حساب می آیند.

درمان پروفیلاکتیک با آنتیبیوتیکها برای اعمال اندویورولوژی

این اعمال در سیستم طبقه بندی زخم های جراحی جزء انواع Clean - Contaminiated محسوب می شوند. پروفیلاکسی برای بیماران زیر توصیه می شود: ۱ - بیماران دارای دریچه مصنوعی، ۲ - بیماران در خطر اندوکاردیت. به ۳ - بیمارانی که در معرض خطر بالای عوارض ناشی از عفونت هستند مانند آنهایی که دچار دیابت، ضعف ایمنی و سن بالا میباشند. به جز این موارد استفاده از آنتیبیوتیک پروفیلاکتیک در بیماران فاقد risk فاکتور مشخص مورد تأئید همگانی نیست. بیمارانی که دچار عفونت ادراری تأییدشده هستند قبل از شروع پروسه باید عفونت در آنها ریشه کن شود و عدم انجام این کار باعث ایجاد باکتریمی در ۵۰٪ موارد می شود.

بیمارانی که در خطر اندوکاردیت عفونی هستند (همانند آنهایی که دریچه های مصنوعی یا بیماری دریچه ای دارند) باید قبل از دستکاری های اورولوژیک آنتیبیوتیک پروفیلاکتیک دریافت کنند. به طور معمول درمان پروفیلاکتیک شامل آمپی سیلین و جنتامایسین عضلانی است که ۳۰ دقیقه قبل از انجام کار داده میشود و سپس ۶ ساعت بعد نیز یک دوز خوراکی آموکسی سیلین تجویز داده میشود.

در بیماران حساس به پنیسیلین، از وانکومایسین داخل وریدی و جنتامایسین یک ساعت قبل از عمل استفاده می شود. این رژیم درمانی باید ۸ ساعت بعد نیز تکرار شود. در TURP" نیز استفاده پروفیلاکتیک آنتیبیوتیکی قبل از عمل که بعد از عمل نیز به مدت ۵ روز تا ۳ هفته ادامه پیدا میکند، (یا تا وقتی که کاتتر برداشته شود)، خطر عفونت را کاهش میدهد. همچنین در هر بیماری که بیش از ۴۸-۲۴ ساعت قبل از عمل کاتتر ادراری داشته باشد باید کشت های ادراری گرفته شده، در صورت وجود باکترییوری ریشه کن شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد