چگونگی تشکیل  دستگاه عصبی مرکزی در جنین 


 چگونگی تشکیل  دستگاه عصبی مرکزی در جنین 

 چگونگی تشکیل  دستگاه عصبی مرکزی در جنین 

 در ابتدای هفته سوم، دستگاه عصبی مرکزی به شکل یک صفحه ضخیم شده اکتودرمی (صفحه عصبی : incuTVall plate) در ناحیه پشتی میانی و در جلوی گوده اولیه (Primitive pit) ظاهر می شود. پس از ملت کمی کناره های جانبی صفحه عصبی برجسته شده، چین های عصبی (neural Tolds) را میسازند.  در جریان تکامل بیشتر، چین های عصبی برآمده شده، در خط وسط به هم جوش میخورند و لوله عصبی را تشکیل میدهند. این اتصال از ناحیه گردنی شروع شده و به سمت سر و دم پیش میرود. اما در دو انتهای سر و دمی لوله عصبی باز میماند و سوراخ های عصبی (neuropores) دمی و سری تشکیل میشود.  این سوراخها ارتباط موقتی بین لوله عصبی و حفره آمنیون برقرار میکنند. نوروپور (سوراخ عصبی) سری دو روز زودتر از نوروپوردمی بسته میشود. در انتهای سری لوله عصبی، سه برجستگی به نام وزیکول ها(حبابچه ها)ی مغزی اولیه به وجود می آید: ۱) پروزانسفالی یا مغز قدامی وfor cbrain)،( ۲) مزانسفالی یا مغز میانی (Mid brain) و۳) رومیانسفال یا مغز خلفی (Hind brain). به طور همزمان دو خمیدگی ایجاد میشود:۱) خمیدگی گردنی (Cervical flexure) در محل اتصال مغز خلفی و نخاع و۲) خمیدگی سری (Cephalic file XUTC) در محل مغز میانی، در جنین پنج هفته ای پروزانسفال دو بخش دارد: ۱) تالانسفال، که شامل یک بخش مرکزی و دو بیرون زدگی جانبی (نیمکره های اولیه مغزی) میباشد. ۲) دیانسفال، که شامل بیرون زدگی های وزیکول های بینایی است. بین مغز میانی و مغز خلفی شیار عمیقی به نام تنگه رومبانسفالیک Rhombancephallic isthmus)  وجود دارد مغز خلفی نیز شامل  دو بخشی است: ۱) متانسفالی، که پل مغز و مخچه را خواهد ساخت و۲) میلانسفالی، مرز بین این دو بخش توسط خمیدگی پلی Pontine) (IlleXUTC مشخص می شود. مجرای نخاع (کانال مرکزی) در امتداد حفره های وزیکول های مغزی است. حفره رومیانسفال بطن چهارم و حفره دیانسفال بطن سوم نام دارد. حفرات نیمکره های مغزی نیز بطن های جانبی نام دارند.بطن سوم و چهارم از طریق مجرای مزانسفال (قنات سیلویس) به هم مربوط می شوند. بطن های طرفی و بطن سوم از طریق سوراخ های بین بطنی مونرو با هم ارتباط پیدا می کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد