چگونگی درمان پارگی لیگمان خارجی قوزک


چگونگی درمان پارگی لیگمان خارجی قوزک

چگونگی درمان پارگی لیگمان خارجی قوزک

 به علت یک اداکشن شدید، رباط تالو - فیبولار و کالکانو - فیبولار پاره می شود و باعث نیمه دررفتگی تالوس می شود. بیمار معمولاً سابقه یک اداکشن شدید و متعاقب آن تورم قوزک خارجی میدهد که بعد از مدتی خون مردگی وسیع در آن ناحیه ایجاد می شود معمولاً درد شدیدی وجود دارد (گاهی راه رفتن غیرممکن می شود!) علایم ذکرشده (تورم شدید و خون مردگی وسیع و درد بسیار شدید و ناتوانی قابل توجه) به همراه گرافی استرسی تشخیص را مشخص میکنند. برای درمان از گچ زیرزانو برای حداقل ۸ هفته استفاده میگردد.درمان پارگی رباط مچ پا آسیب ها و پارگی های رباط مچ پا و کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو از شایع ترین آسیب ها در میان ورزشهاست که در بسیاری از ورزشهای توپی، ورزش های همراه با پرش و مانند آن اتفاق می افتد. آسیب ها اصولاً ممکن است به شکل کامل یا جزئی روی دهد.هرگونه پیچ خوردگی پا که دامنه حرکتی مچ را افزایش داده و به آسیب بافت های نگهدارنده و خونریزی، تورم و حساسیت آنها منجر شود باید به عنوان آسیب رباطی مورد توجه قرار گیرد. اصولاً در پیچ خوردگی مچ پا و در رفتگی مچ پا، رباط های خارجی و داخلی مچ دچار پارگی می شوند.گاهی نیز تکه ای از استخوان از محل چسبندگی رباط جدا می شود در حالی که خود رباط سالم است، این نوع شکستگی،کندگی اغلب در ورزشکاران در حال رشد که دارای رباط های بسیار قوی هستند و همچنین در افراد مسن با استخوان های شکننده مشاهده می شود. پارگی ها و آسیب های رباطی نباید مورد بی توجهی قرار گیرد و چنانچه درمان پیچ خورد گی مچ پا و پارگی رباط مچ پا به طور صحیح انجام نشود، برگشت کامل آن ها امکان پذیر است.برگشت به فعالیت های ورزشی باید تا هنگام رفع درد مچ پا و کسب حرکت و قدرت طبیعی مفصل مچ پا به تعویق افتد.پیچ خوردن پا در واقع کشیده شدن یا پارگی یک یا چند رباط مچ پا است. که باید بعد از شناخت به درمان درد مچ پا پرداخت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد