چگونگی محاسبه ی سن جنین در رحم مادر …


چگونگی محاسبه ی سن جنین در رحم مادر …

چگونگی محاسبه ی سن جنین در رحم مادر ...

 

 پس از هفته ی ۱۴ تا ۱۶، پرستار یا دکتر ارتفاع قله ی رحم را اندازه می گیرد. این مرحله زمانی است که پرستار یا دکتر با استفاده از یک متر نواری با دست خود، اندازه ی رحم را به منظور کسب آگاهی نسبی از میزان رشد جنین و وجود مقدار کافی از مایع آمنیوتیک (به شکل ۱-۳ نگاه کنید) اندازه گیری می کند.

پرستار یا پزشک در واقع ارتفاع قله ی رحم را اندازه می گیرد. فاصله ای از بالای استخوان شرمگاه تا بالای رحم (قاعده ی رحم). معمولا در هفته ی ۲۰ قاعده ی رحم به سطح ناف میرسد. پس از هفته ۲۰، ارتفاع به سانتی متر تقریبا برابر با تعداد هفته های بارداری شماست.

توجه: اندازه گیری ارتفاع قاعدهای رحم برای خانم هایی که دوقلو یا چندقلو باردارند، در خانم هایی که فیبروم های بزرگ دارند (در هر دو مورد، رحم بزرگتر از حد طبیعی است)، یا در خانم هایی که بسیار چاقند (زیرا لمس بالای رحم مشکل می شود)، مؤثر نیست.

- یک پرستار یا دکتر به ضربان قلب جنین گوش میدهد و ضربان قلب بچه را می شمارد. به طور خاص، دامنهی ضربان قلب بین ۱۲۰ و ۱۶۰ ضربه در دقیقه است

. اکثر مطبها از یک دستگاه داپلر الکترونیک برای کنترل ضربان قلب جنین استفاده می کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد