چگونگی معاینه دستگاه ژنیتال خارجی مذکر الت تناسلی


چگونگی معاینه دستگاه ژنیتال خارجی مذکر الت تناسلی

چگونگی معاینه دستگاه ژنیتال خارجی مذکر الت تناسلی

  در نگاه، وجود تومور یا بالانیت بر روی گلانس آلت، جریان ضعیف ادرار ثانوی به مثانه نوروپاتیک یا دریچه خلفی پیشابراه در بچه ها، تنگی پیشابراه یا بزرگی پروستات در مردان بالغ و نیز وجود اسکار ناشی از شانکر سیفلیسی بهبود یافته، ممکن است دیده شود. تنگی مه آ یکی از علل شایع لکه بینی خونی در شیرخوار مذکر است (لکه های خون در ادرار). در لمس آلت ممکن است پلاک فیبرو بر روی سطح پشتی آلت دیده شود که اختصاصی بیماری Peyronie است.ترشح پیشابراه، شایعترین شکایت دستگاه ژنیتال مذکر است. ۲ ارگانیسم بسیار شایع آن گونوکوک و کلامیدیاترا کوماتیس است. ترشحات گنوککی اغلب زیاد و غلیظ به رنگ زرد یا خاکستری مایل به قهوه ای است. عفونت های غیر گنوککی ترشحات رقیق موکوئید و آبکی داراند ترشح خونی از نوک پیشابراه جسم خارجی، تنگی .پیشابراه یا تومور را مطرح میکند . لمس یک توده سخت در بیضه باید به عنوان تومور بیضه در نظر گرفته شود مگر این که خلافش ثابت شود. در تمام توده های اسکروتومی، trans-illumination باید انجام شود. بیضه ای که توسط گومای سیفلیسی تخریب شده، اغلب در لمس غیر حساس میباشد. ۱۰٪ تومورهای بیضه با هیدروسل همراهی دارند. عدم وجود بیضه در اسکروتوم می تواند ناشی از کریپتورکیدیسم یا بیضه های retractile فیزیولوژیک باشد. آتروفی بیضه به دنبال عمل جراحی یا ارکیوپکسی، ارکیت اوریونی یا تورسیون طناب اسپرماتیک دیده می شود و در غالب اوقات بیضه سفت و فاقد حساسیت (tenderness) است اپیدیدیم سفتی مزمن و بدون درد اپیدیدیم، TB یا شیستوز میازیس را مطرح میکند هرچند احتمال اپیدید میت مزمن غیراختصاصی نیز وجود دارد. سایر نشانه های وجود TB در دستگاه ژنیتال عبارتند از:۱ - پیوری استریل۲- ضخیم شدگی کیسه های منوی۳ - پروستات ندولر۴- وازدفران به شکل دانه های تسبیح در آمده باشد.هیدروسل می تواند به علل زیر باشد: اپیدیدیمیت غیراختصاصی حاد یا TB اپیدیدیم، تروما و تومورهای  بیضه چنانچه هیدروسل در سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی به طور خود به خودی به وجود آید، باید تومور بیضه را رد کرد.لمس توده کیستیک در پل فوقانی بیضه مطرح کننده اسپرماتوسل است که در آسپیراسیون مایع رقیق شیری رنگ حاوی اسپرم به دست می دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد