چگونگی معاینه وضعیت روانی بیماران منیک!!


چگونگی معاینه وضعیت روانی بیماران منیک!!

چگونگی معاینه وضعیت روانی بیماران منیک!!

معاینه وضعیت روانی بیماران منیک

از نظر ظاهر کلی، بیماران منیک هیجان زده، پرحرف، گاهی سرگرم کننده و بیش فعالی هستند. از جنبه خلق، عاطفه و احساسات، حالت نشئه دارند اما ممکن است تحریک پذیر نیز باشند. سطح تحمل ناکامی آنها نیز پائین است که ممکن است به خشم و رفتار خصمانه منجر گردد.

این بیماران ممکن است از نظر هیجانی بی ثبات باشند به طوری که طی چند دقیقه یا چند ساعت از حالت خنده به خشم و افسردگی تغییر حالت دهند. تفاوت بیماران منیک مختل بوده و در عین حال بینش اندکی نسبت به بیماری خود دارند. اینها بیمارانی کاملا غیرقابل اعتماد به حساب می آیند.

از نظر ادراک، ۷۵ درصد بیماران دچار هذیان هستند. هذیان های هماهنگ با خالقی مانی به ثروت زیاد، توانایی یا قدرت فراوان مربوط میگردد. هذیان های ناهماهنگ با خلق نظیر هذیان گناه و فقر در این بیماران به فراوانی وجود دارد. محتوای فکر بیمار منیک شامل مایه های اعتماد به نفس و خود بزرگانمائی است.

جہت یابی و حافظه این ہیماران ہدون نقصں است. تقریبا ۷۵ درصد آنها تهدید کننده و مهاجم هستند و اقدام به خودکشی و دیگرکشی میکنند. از لحاظ تکلم، صحبت بیماران منیک را نمی توان قطع کرد، زیرا بلند و سریع صحبت میکنند و فشار کلام دارند. گاهی صحبت این بیماران به علل مختلفی نظیر سستی تداعی ها، سالاد کلمات، واژه سازی، بی ربط گویی، و تکلم پر از جناس قابل فهم نیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد