چگونگی نمونه برداری از پرزه ای کوریونی


چگونگی نمونه برداری از پرزه ای کوریونی

چگونگی نمونه برداری از پرزه ای کوریونی

 

پرزهای کوریونی، زایده هایی نازک و جوانه مانند از بافت است که جفت را تشکیل می دهد.

از آنجا که سلول های آن از تخم بارور به وجود آمده است، همان کروموزومها و ساختار ژنتیکی س لول های تشکیل دهنده ی جنین را دارد. با بررسی نمونه ای از پرزهای کوریونی، پزشک متوجه می شود کروموزوم ها از نظر تعداد با ساختار، طبیعی است یا نه، جنس جنین چیست و آیا بیماریهای خاصی دارد یا نه.

پزشک شما نمونه برداری از پرزهای کوریونی (CVS) را با خارج کردن بافت جفت (که حاوی پرزهای کوریونی است، از طریق سرنگی که از دیوارهی شکم وارد میشود (CVS شکمی) یا با قرار دادن یک سوند قابل انعطاف از طریق دهانه ی رحم (CVS دهانهی رحمی، به شکل ۲-۸ نگاه کنید)، بنا بر محلی که جفت در رحم قرار گرفته و شکل و وضعیت کلی رحم انجام میدهد.

دکتر از دستگاه سونوگرافی به عنوان راهنما در اجرای این روش استفاده می کند. سپس بافت را زیر یک میکروسکوپ آزمایش می کند، و سلول ها را برای کشت و تکثیر به آزمایشگاه می فرستد. CVS نیز مانند آمنیوسنتز، تا حدودی خطر سقط جنین را افزایش میدهد . در حدود ۰ / ۵ تا ۱ درصد. روش CVS نسبت به روش های دیگر پرخطرتر نیست. فردی که آزمایش را انجام می دهد، باید در انجام این روش بسیار با تجربه باشد. تجربه در کاهش خطر سقط جنین مؤثر است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد