کاربرد مواد شیارپوش (فیشور سیلنت) در دندان پزشکی 


کاربرد مواد شیارپوش (فیشور سیلنت) در دندان پزشکی 

کاربرد مواد شیارپوش (فیشور سیلنت) در دندان پزشکی 

  

یکی از علل مهم پوسیدگی دندانها نقاط ضعفی است که در شکل و ساختمان دندانها وجود دارد. تقریباً همیشه پوسیدگی از این نقاط ضعیف شروع می شود. این شیارهای سطح جونده و فرورفتگی های سطوح جانبی دندانها محل تجمع ذرات غذا و میکروبها است.

باقیمانده غذا و میکروبها در این شیارهای عمیق و فرورفتگیهای چاه مانند گیر کرده و حتی با مسواک و دیگر وسایل پاک کننده از آنجا خارج نمی شوند.

این شیارها به قدری باریک هستند که حتی موهای مسواک قادر به ورود به این شیارها نیست و لذا این شیارها و فرورفتگی ها همواره پر از ذرات غذا و میکروبها بوده و طبیعی است که بتدریج موجب تخریب نسوج دندانی و آغاز پوسیدگی در این شیارها میگردد.

دندانهای کمی می توان یافت که از خطر بروز پوسیدگی در این شیارها درامان باشد. سالها متخصصین و صاحبنظران برای یافتن روشی و موادی که بتوان این نواحی مستعد پوسیدگی را پوشاند، تلاش نمودند. در این راستا روشهای مختلفی بکار برده شد که هیچکدام ایده آل نبود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد