کاسنی خودرو خاصیت تقویت کننده دارد…


کاسنی خودرو خاصیت تقویت کننده دارد…

کاسنی خودرو خاصیت تقویت کننده دارد...

 

کاسنی خودرو

برگهای کاسنی خودرو سرشار از ویتامین C و دارای پتاسیم و فسفر است.خاصیت تقویت کننده، اشتها آور، مقوی معده، تصفیه کنندهٔ خون، ملین، مدر و تب بر دارد هنگامی که به گل می نشیند برگهای آن را که دارای تمام خواص ذکر شده است می چینند و در سایه خشک میکنند، و چون این برگها بی اندازه رطوبت را به خود جذب می کند این است که باید همیشه آن را در جای خشکی حفظ کنند. دم کردهٔ برگ کاسنی خودرو به مقدار بیست و پنج گرم در یک لیتر آب در مورد انسداد مجرای طحال و کیسهٔ صفرا، یرقان، درد معده و کبد، استسقا و سنگ مثانه و کیسهٔ صفرا معین شده است به مقدار پانزده گرم با یک لیتر آب دمکرده ای مسکن است. ریشه های کاسنی خودرو همان خواصی را که برگهای آن دارد داراست ریشه های کاسنی خودرو را در ماه شهریور در آورده و در آفتاب خشک میکنند. ریشهٔ کاسنی دارای اینولین است و اینولین همان نشاستهٔ مخصوصی است که در آرتیشو هم زیاد است. جوشاندهٔ ریشهٔ کاسنی خودرو به مقدار بیست تا سی گرم در یک لیتر  آب در مورد تب های متناوب، درد کبد مصرف می شود. اشخاصی که مبتلا به امراضی جلدی شده اند اگر جوشاندهٔ ریشهٔ کاسنی را مصرف کنند شفای عاجلی در خود احساس خواهند کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد