کالبد شناسی چشم ها….


کالبد شناسی چشم ها….

 کالبد شناسی چشم ها....

 

1-پرده خارجی

الف) صلبیه (SClera) به طور ناقص توسط ملتحمه پوشیده شده، بافت همبند متراکمی است با فیبروبلاست های پهن که در عقب به علت عبور رشته های عصبی تبدیل به تیغه غربالی (lamina Cribrosa) میشود و چون مننژها عصب اپتیک را هم می پوشانند، در اطراف عصب اپتیک به پرده های مننژ متصل می شود. ب) قرنیه (Cornea): ناحیه قدامی صلبیه و شفاف، از جلو به عقب ۵ طبقه دارد: ۱- اپیتلیوم قدامی قرنیه: مطبق سنگفرشی غیرشاخی - مرطوب و اتصال دسموزوم ۲- طبقه محدودکننده قدامی (بومن): به منزله غشاء پایه، مرکب از فیبریلهای ظریف کلاژن ۳- ماده ویژه قرنیه (Substantid propria): از ۶۰ تیغه کلاژن و فیبروبلاست و ماده بنیادی که همه موازیند تشکیل شده است. ۴- طبقه محدودکننده خلفی (دسمه): غشا ارتجاعی یا کلاژن = غشاء پایه اندوتلیوم قرنیه ۵- اپیتلیوم خلفی قرنیه یا اندوتلیوم اتاق قدامی: یک طبقه ستون مکعبی کوتاه که با زلالیه شستشو می شود. : در صلبیه، لایه پیگمانته نازکی به نام لامینا فوسکا وجود دارد. ۲- Limbus: محل اتصال قرنیه و صلبیه است که در سطح خلفی آن کانال شلم مثل حلقه ای قرنیه را دور زده و محتوی مایع زلالیه است و در یک طرف به مایع زلالیه و از طرف دیگر به وریدهای زیر ملتحمه ارتباط دارد.

۲- پرده میانی

:(choroid) الف) مشیمیهلایه خارجی (اپی کروئید) متشکل است از: رشته های الاستیک بیشتر و کلاژن کمتر و تعدادی سلول پیگماندار (ملانین متفاوت با جاهای دیگر)لایه میانی : رگ های متوسط - شریان به ورید سلول پیگمان دارلایه داخلی: مملو از مویینه و از سطح داخلی با پرده شفاف بروخ که خود ۲ تیغه دارد پوشیده شده:تیغه خارجی: شبکه ای از رشته های الاستیکتیغه داخلی: هموژن - اپی تلیوم داخلی شبکیه ب) اجسام مژگانی : قسمتی از قدام مشیمیه که عضله صاف مژگانی (سیلیر) دارد که با رشتههای شعاعی و حلقوی و نصفالنهاری خود، عدسی را نگه می دارد. ج) عنبیه (iriS) درست از پشت محل اتصال قرنیه شروع شده، چشم را به دو اطاق قدامی و خلفی تقسیم می کند، ادامه اجسام مژگانی است. :- بافت عنبیه: در سطح قدامی: اندوتلیوم مشابه اندوتلیوم قرنیه - داربست بافت همبندی عروقی پیگمانته + ۲ عضله صاف (تنگ کننده حلقوی او گشادکننده  شعاعی ) (هر دو تحت کنترل رفلکسی نور) ۲- ادامه طبقه پیگمانته اپیتلیوم شبکیه، اجسام مژگانی و ضمائم آن و سطح خلفی عنبیه را میپوشاند. ۳- اختلاف رنگ عنبیه چشم ها مربوط به جابجاشدن پیگمان و مقدار ان در بافت همبند عنبیه است. ۴- پرده شفاف بروخ نیمه تر اواست و با انتشار، متابولیت ها را از موئینه ها دریافت کرده به سلولهای سطح خارجی شبکیه که فتورسپتورند میرساند.۳ - پرده داخلی از خارج به داخل الف) اپیتلیوم رنگی (پیگمانته) ب ) طبقه COnes & TOdS (طبقه نورونی اول) ج) طبقه دانه دار خارجی (هسته های پررنگ فراوان) د) طبقه مشبک خارجی: در این طبقه دنباله نورون های اول با نورونهای دوم سیناپس میکنند ه) طبقه دانه دار داخلی:(نورون دوم) = سلولهای دوقطبی که هسته و سیتوپلاسمشان منظره دانهدار ایجاد کرده بین آنها ستونهای مولر (پشتیبان) قرار دارند. و) طبقه مشبکه داخلی: اکسون نورون دوم بادندریت سلول گانگلیونر سیناپس برقرار می کند. ز) طبقه گانگلیونر: نرونهای درشت که آکسون آنها عصب بینایی را میسازد. ط) طبقه رشته های عصب بینایی

محتویات چشم

۱ - مایع زلالیه (Aqueous): با ترکیب شبیه CSF، اطاق قدامی و خلفی را پر کرده و مقداری به صورت ترانسودا از جدار رگها تراوش شده و بقیه با تراوش سلولهای پوششی قدام عنبیه و اجسام مژگانی تشکیل میشود. ۲- جسم یا مایع زجاجیه (Vitreous): توده ژلهای بین عدسی و شبکیه، بافت همبند موکوسی مشابه بند ناف و دارای رشته های ظریف + فیبروبلاستها + ماده بنیادی نیمه جامد، محیط آن با پرده فیبری (hyaloid membraine) پوشیده شده.عمل: پشتیبانی عدسی و شبکیه. ۳- LenS: ساختمان اکتودرمی دارد. با کپسول هیلن ضخیم و هموژن احاطه شده. فضای آن ماده یکنواخت (فیبری - شاخی) و بی سلول است. سطح قدامی ان یک طبقه اپیتلیوم مکعبی است؛ عدسی با رباط های نگهدارنده حفظ می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد