کامل ترین تحلیل پزشکی در ارتباط با پروستاتیت حاد باکتریال


کامل ترین تحلیل پزشکی در ارتباط با پروستاتیت حاد باکتریال

کامل ترین تحلیل پزشکی در ارتباط با پروستاتیت حاد باکتریال

 

پروستاتیت حاد باکتریال

به طور عمده ناشی از ارگانیسم های گرم منفی هوازی می باشند. عفونت با استاف طلایی در شرایط خاصی مثل کاتتریزاسیون می تواند وجود داشته باشد. عفونت اغلب در ناحیه محیطی (peripheral zone) دیده می شود.تظاهرات بالینی شامل تب، لرز، درد پایینی کمر، درد ناحیه پرینه و علایم تحریکی مثل سوزش ادرار، فوریت ادراری و تکررادرار می باشد. گاهی احتباس ادراری حاد به علت تورم و .بزرگی پروستات دیده می شود تشخیصبر پایه علایم بالینی و معاینه فیزیکی است. آنالیز ادراری، هماتوری میکروسکوپی، پیوری و باکتریوری را نشان میدهد و در CBC، لکوسیتوز با شیفت به چپ دیده .می شود تست ۴ شیشه و به طور کلی هرگونه ماساژ پروستات و کاتتریزاسیون در پروستاتیت حاد باکتریال، به علت خطر باکتریمی ممنوع است. و در صورت احتباس حاد ادراری، باید از کاتتر سوپراپوبیک استفاده کرد. . به علت التهاب شدید پروستات و افزایش نفوذپذیری  ناشی از ان اغلب انتی بیوتیک های  که در شرایط دیگر نفوذ پذیری اندک  دارند، پاسخ مناسب ایجاد میکنند. درمان empiric باید گرم منفی های رودهای و انتروکک را بپوشاند. فلوروکینولونها و TMP-SMX درمان مناسبی به حساب ،میآید. اقدامات حمایتی دیگر شامل ضد تب ها، ضددردها استراحت در بستر میباشد. همچنین تستهای حساسیت برای آنتیبیوتیک به کار رفته باید انجام شود. درمان حداقل به مدت ۶-۴ هفته باید ادامه پیدا کند. چنانچه سپسیس، ضعف ایمنی یا احتباس ادراری وجود داشته باشد، نیاز به بستری شدن بوده و باید از آنتیبیوتیکهای تزریقی مثل آمپی سیلین، جنتامایسین و سپس آنتی بیوتیک اختصاصی (پس از تست حساسیت) استفاده کرد، برای اثبات ریشه کن  شدن عفونت دو نمونه استریل وسط ادرار، به فاصله ۱ و ۳ ماه پس از شروع درمان الزامی است. .. عوارض شامل آبسه های پروستاتی و پروستاتیت مزمن باکتر یال است، بیماران high risk (دیابتی، بیمارانی که کاتتر دائمیادراری دارند و بیمارانی که به طور دائمی نیاز به دیالیز دارند) در معرض خطر بالای ایجاد آبسه می باشند. .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد