کامل ترین نسخه در ارتباط با سنگ های مجرای ادراری (پیشابراهی)


کامل ترین نسخه در ارتباط با سنگ های مجرای ادراری (پیشابراهی)

کامل ترین نسخه در ارتباط با سنگ های مجرای ادراری (پیشابراهی)

 

سنگ های مجرای ادراری (پیشابراهی)

این سنگ ها اغلب از مثانه و به ندرت از دستگاه ادراری فوقانی منشا می گیرند. اکثر سنگهای حالب که خود به خود وارد مثانه شده اند، از پیشابراه نیز می توانند عبور کنند مگر این که عاملی چون تنگی مجرا وجود داشته باشد. سنگ های پیشابراهی می توانند ثانوی به استاز ادراری، دیورتیکول پیشابراهی، در نزدیکی تنگی های مجرا یا در محل جراحی های قبلی ایجاد شوند. در مردان اکثر سنگ های پیشابراهی در محل مجرای پروستاتیک یا بولبر ایجاد شده و منفرد هستند. در خانمها به علت کوتاه بودن طول مجرای ادرار و پایین بودن شیوع سنگ های مثانه، به ندرت سنگهای پیشابراهی دیده میشوند. در خانم ها اکثر سنگهای پیشابراهی همراه با دیورتیکول مجرا هستند. علایم آن مشابه سنگ مثانه است که عبارتند از: جریان متناوب ادراری، هماتوری انتهایی و عفونت. درد ممکن است شدید بوده و در مردان به نوک آلت منتشر شود. تشخیص با لمس، مشاهده اندوسکوپیک و یا مطالعات رادیوگرافی مسجل می شود. درمان بر پایه علت زمینه ای استوار می باشد. سنگ هایی که همراه تنگی سفت پیشابراه یا دیورتیکول مجرا هستند، باید طی یک جراحی باز برداشته شوند. سنگهای کوچک را می توان به طور موفقیت آمیز گرفت و به صورت دست نخورده خارج کرد ولی بیشتر سنگ هانیازمند شکسته شدن هستند. سنگهایی که مدت طولانی باقی مانده اند و سنگهای فشرده بزرگ، از طریق اورتروتومی بهتر برداشته می شوند. سنگهای پره پوسی (preputial) نادرند و اغلب در بالغین ختنه نکرده دیده می شوند. این سنگها ثانوی به فیموزیس انسدادی شدید، رشد میکنند و نیز ممکن است ناشی از بهداشت پایین همراه با استگمایی (Stegma) فشرده باشند. تشخیص با لمس داده میشود. درمان عامل زمینه ای با شکاف پشتی پره پوس یا ختنه از عود سنگ جلوگیری میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد