کدام وسمه ها خوب و مفیدند؟ /قسمت سوم


کدام وسمه ها خوب و مفیدند؟ /قسمت سوم
۸) داروهای طبیعی زیر را تهیه کرده، همه را در یک شیشه بریزید و سر شیشه را ببندید و در زیر پهن (کود حیوانی) دفن کنید تا در شیشه حل شوند، بعد حاصل رنگ سیاه مو می شود آلاله ۹۰ مثقال - زاج بلوری پریک چنگه کوچک - بارزد (۷ مثقال) - سک (هفت مثقال)۹) گویند: اگر مقداری جو هنوز سبز را قبل از خوشه دادن با نصف آن زاج بلوری (شب) در شیشه ای جای دهید و سر شیشه را ببندید و زیر سرگین دفن کنید، همه اش آبی سیاه رنگ می شود و از آن آب بر مو بمالید، مو سیاه رنگ می شود.۱۰) کدوئی که از بوته جدا نشده است کمی از پوستش را بردارید و درونش را خالی کنید و دور بیندازید! کدو را پر از نمک و کمی ریم آهن کنید و قطعه بریده از کدو را بر جای اول بچسبانید و گل اندودکنید که به وسیله گل برجای خود بچسبد، هر چه در آن است به آب سیاه رنگی تبدیل می شود که رنگ مو است و نمیتوان آن را در نوشتن بجای مرکب نیز بکار برد.۱۱) برگ کبر سائیده شده را در شیر بیندازید و بجوشانید- اگر شیرزن باشد بهتر است - تا یک سوم از شیر باقی بماند - سپس آن را از آتش بردارید و بگذارید در طول شب همین طور بماند و سرد شود، رنگ موی خوبی از آن بدست می آید.سوخته جو - پوست سبز گردو - پوست باقلا و پوست انار هر یک در داروی رنگ مو به حنا بکار می روند و کار حنا را انجام می دهند. داروهای طبیعی زیر (هر کدام تک به تک) در سیاه کردن مو مفید میباشد.:گیاه خلال دندان - مر - صمغ  فیلزهره - خردل - نمک - خربق - آمله - گیاه سلمک - پرسیاوشان - آلاله - حناء - وسمه - سوخته مس - ریم آهن - آب پوست باقلا سبز - پوست سبز گردو - آب پوست سبز گردو - اقاقیا - شنبلیله - بذر سلق - آس - ثمر آس - لادن - مردار سنگ آهک - ریم هر نوع آلیاژ - سونش آلیاژها- بمدت یکسال هر روز یک عدد هلیله سیاه را بکوبید و بخورید و روغن زرده تخم مرغ را با روغن زیتون مخلوط نموده و هر روز بر سر بمالید و ماساژ دهید.- برگ و میوه تمشک را هر شب کوبیده و بر سر خضاب کنید و سیر هم زیاد بخورید.- هر روز به مقدار زیاد والک بخورید.- آمله و رنگ برگ و حناء را کوبیده و با آب سماق جوشانده خمیر کنید و به مدت یک تا ۲ ساعت بر سر ببندید تا موها سیاه شوند.- سوپ سبوی برنج با ماست بخورید و از مصرف سیر غافل نباشید.۱۹) برگ کنجد را بجوشانید و با آب موها را بشوئید.۲۰) برگ کنجد را پودر کنید و با حناء مخلوط نمائید و بر روی سر بگذارید.۲۱) روغن آمله بر سر بمالید.۲۲) انجیر خشک را بسوزانید و سوخته آنرا بکوبید و با روغن مخلوط کرده، بر سر خضابی کشد.۲۳) ریحان را در روغن تازه بجوشانید و بر سر بمالید.۲۴) برگ مورد و پوست سبز گردو، اقسماع گل سرخ، پرسیاوشان و حب القار را سائیده با روغن فرفیون مخلوط کنید و بمالید.کدام وسمه ها خوب و مفیدند؟ /قسمت  اولکدام وسمه ها خوب و مفیدند؟ /قسمت  دومکدام وسمه ها خوب و مفیدند؟ /قسمت چهارم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد