کشش ستون فقرات به جلو جهت ورزش به ستون مهره ها 


کشش ستون فقرات به جلو جهت ورزش به ستون مهره ها 

کشش ستون فقرات به جلو جهت ورزش به ستون مهره ها 

  در وضیعت صحیح بنشینید. انگشتان را در جلو به هم چنگ کرده طوری که کف دست به سمت زانوها باشد. عمل دم را انجام دهید و در همان حال کف دست ها را از خود دور کرده، بازوها را بالای سرتان ببرید تا کف دست به سمت سقف باشد.  قفسه سینه را به بالا کشش دهید. تمام ستون مهره ها را بکشید و در همان حال که به جلو خم می شوید بازدم انجام داده و کف دست ها را به جلو کش دهید.خم شدن به جلو باید از مفاصل لگن انجام شود و ستون مهره ها، گردن، سرو بازوها باید در یک خط راست باشند. همچنین گوش ها نیز در بین دو بازو قرار گیرند.همانطور که به عقب بر می گردید تنفس دمی انجام داده و این حرکت رانیز از مفصل انجام دهید و ستون فقرات را صاف نگه دارید. اندام ها را به سمت بالا برده تا جایی که کف دست ها به سمت سقف قرار گیرند.تنفس بازدمی نموده، دستها را به جلو آورید و آنها را برای استراحتروی رانها بگذارید.دوباره در وضعیت استاندارد و درست بنشینید: پاها روی زمین و حدود دو برابر عرض شانه از هم جدا باشند. روی زمین کف پاها را صاف و موازی، کمی جلوتر از زانوهایتان قرار دهید. دست ها را روی ران ها برای استراحت قرار دهید.خود را به جلو از مفاصل لگن خم کرده و بازدم نموده سپس ستون فقرات خود را بکشید و سر و گردنتان را در یک خط راست حفظ کنید. دست ها را به به زمین برسانید. وقتی خوب خود را کشی دادید سر را به زمین خم کرده و بهاین وضعیت را نگه داشته و چند نفس آهسته و عمیق بکشید. اجازه دهید دست ها، بازوها و سر آویزان بوده، گردن نیز آزاد باشد.حالا دم انجام دهید و به وضعیت نشسته و راست برگردید.این ورزش نه تنها باعث کشش ستون فقرات می شود بلکه تمام قسمت فوقانی بدن را کش می دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد