کشش های ایستاده به طرفین جهت تنفس بهتر/  قسمت دوم 


کشش های ایستاده به طرفین جهت تنفس بهتر/  قسمت دوم 
-به فاصله بین شانه و گوش خود نیز توجه کنید. اجازه ندهید تا شانه تان به سمت گوش بالا بیاید، همواره فاصله بین این دو را حفظ کرده و مراقب باشید.-شانه ها به جلو متمایل نشوند.۲.با شکم و باسن منقبض در حالت تعادل ایستاده و پاهای خود را دو برابرعرض شانه باز کنید... با دم دست  های خود را به سمت طرفین و سپس بالای سر خود آورده وآرنج ها را خم کنید. با آرنج خمیده انگشت های هر دو دست را در هم گره کنید. فرض کنید توپی را در بالای سر خود به این حالت نگه داشته اید. شانه ها با بازدم به سمت راست خم شده و به آرامی در این حالت بمانید.در این حالت دم و بازدم انجام دهید و در انتهای هر بازدم ماهیچه های شکمی خود را منقبض کنید. با دم به سمت وسط بر گردید. مکث کرده و کمی در این حالت بمانید. با بازدم به سمت چپ خم شده و دم و بازدم دم انجام داده و به مرکز بازگردید.برای هر سمت دو بار این حرکت را تکرار کنید.۳.در حالت تعادل کامل بایستید و پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز نمایید. استخوان لگن خاصره در امتداد ستون فقرات باشد و شکم و باسن خود را منقبضں نمایید، دم انجام داده و دستان خود را به سمت طرفین و سپس بالای سر باز کنید. با آرنجی صاف انگشتان دو دست را در هم گره کنید، به گونه ای که کف دست به سمت سقف باشد. خود را به سمت بالا بکشید و کشش را احساس کنید. با بازدم به سمت راست رفته و کشش را ادامه دهید.-سعی کنید کشش را در سمت دیگر بدنتان احساس کنید. بازو و آرنج ها صاف بوده و شانه ها در عقب قرار گیرند. انقباض شکم و باسن خود را حفظ کنید.-دم گرفته و به سمت مرکز برگردید.-بازدم انجام داده و در سمت چپ حرکت را تکرار کنید. با دم به مرکز برگردید.-برای هر طرف دو بار دیگر این حرکت را تکرار کنید۴.این تمرین تا حدودی شبیه تمرین قبلی میباشد. با این تفاوت که پس از اینکه با دم دست ها را بالای سر برده، انگشتان را در هم گره کرده طوری که کف دست ها به سمت سقف باشند، دست ها را با آرنج صاف به سمت بالا کشیده و بر روی انگشتان پاهای خود بایستید. کشش را ادامه دهید.با بازدم به سمت راست خود متمایل شوید و کشش را ادامه دهید. همچنان بر روی انگشتان پا باشید. دم گرفته و به وسط بر گردید، تعادل خود را همچنان بر روی انگشتان پا حفظ کنید. بازدم انجام داده و حرکت را در سمت چپ خود تکرار با دم به وسط برگشته و اما کف پای خود را بر زمین نگذارید.-دو بار دیگر این حرکت را برای هر سمت انجام دهید. سپس با بازدم به آرامی کف پاهای خود را بر زمین گذاشته و هم زمان دست های خود را پایین بیاورید. چرخش شانه ها میتواند از فشار وارد آمده بر آنها بکاهد.کشش های ایستاده به طرفین جهت تنفس بهتر / قسمت  اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد