کلیاتی درباره اختلال هذیانی/ قسمت اول


کلیاتی درباره اختلال هذیانی/ قسمت اول

کلیاتی درباره اختلال هذیانی

 کلیات اختلال هذیانی یک اختلال روانی بوده که علامت اصلی آن هذیان است. این هذیان ها ممکن است دارای محتوای بزرگ منشی، شهوانی، حسادت، جسمی، یا مختلط باشند. میزان بروز سالیانه این اختلال بین ۱ تا ۳ مورد جدید در هر صدهزار جمعیت است. سن متوسط شروع علائم حدود ۳۰ سالگی بوده اما از ۱۸ تا ۹۰ سالگی دیده می شود و در زنها اندکی شایعتر است. اکثر بیماران شاغل و متأهل هستند. علت این اختلال معلوم نیست. تصور می شود که اختلال در عملکرد سیستم لیمبیک یا هسته های قاعده ای باعث بروز این اختلال شوند. از لحاظ عواملی روان پویش، این بیماران در درجه اولی از مکانیسم های دفاعی واکنش سازی، انکار، و فرافکنی استفاده میکنند. واکنش سازی به عنوان دفاع در مقابل پرخاشگری، نیازهای وابستگی، و محبت مورد استفاده قرار میگیرد. نیاز به وابستگی به صورت استقلال مطلق تظاهر میکند. حساسیت مفرط و احساس حقارت، چنین فرضی شده است که از طریق واکنشی سازی و فرافکنی، به هذیان های بزرگ منشی و برتری منجر میگردد. هذیان های افکار شهوانی را احساس طرد دانسته اند.ویژگی های بالینی از نظر وضعیت ظاهری، این بیماران معمولا دارای ظاهری مرتب بودهو ممکن است شکاک، خودمحور، متخاصم و مرافعه جو به نظر برسند. خلق بیمار با محتوای هذیان، هماهنگ است. مثلاً بیماری که هذیان گزند و آسیب دارد، شکاک است. از نظر درک، اختلال هذیانی با توهمات بارز و مستمر همراه نیست ولی طبق DSM-IV ممکن است توهمات لمس و بویائی هماهنگ با هذیان وجود داشته باشند. از لحاظ تفکر، اختلال محتوای فکر (به صورت هذیان) علامت کلیدی این اختلال است. از نظر جهت یابی (Orientation)، بیماران معمولاً در ارتباط با شخصی، زمان و مکان مشکلی ندارند. حافظه این بیماران بدون نقص است. در بررسی کنترل تکانه، پرستار باید از این بیماران در مورد افکار و هذیان هایشان راجع به خودکشی، دیگر کشی، و رفتارهای خشونت آمیز پرسش نماید. مبتلایان نسبت به بیماری خود بینشی نداشته و اکثر اوقات توسط نیروی انتظامی یا اطرافیان به بیمارستان آورده میشوند. این بیماران معمولاً از نظر اطلاعاتی که میدهند قابل اعتماد هستند مگر در مواردی که با هذیان هایشان برخورد نماید. اختلال هذیانی چندین نوع بوده که در ذیل ذکر می شوند. 1) نوع شهوانی (Erotomanic Type): که در آن شخصی خود را متقاعد میسازد که فردی برجسته، غالباً هنرپیشه سینمایا یک سیاستمدار معروف عاشق او است (البته شخصی هرگز او را ندیده، اما فراوان برای او نامه نوشته است). ۲) نوع بزرگ منشی (Grandiose Type): که در آن قربانی اختلال معتقد است که فردی مهم و غیرعادی و دارای نیرو، معلومات، و توانایی  خارق العاده است.( نوع حسادت (Jealous Type): که در آن هذیان بر بی وفایی همسر شریک جنسی متمرکز است. مواردی که هذیان مربوط به همسر است . شریک جنسی متمرکز است  مواردی که هذیان مربوط به همسر است را پارانویای همسر یا سندرم اتلو می نامند ۴- نوع گزند و آسیب: که در آن شخصی معتقد است مورد بدرفتاری و تهدید . از جانب دیگران قرار می گیرد  در این نوع هذیان شایعترین نوع اختلال  و ممکن است شکاک، خودمحور، متخاصم و مرافعه جو به نظر برسند، خلق بیمار با محتوای هذیان، هماهنگ است. مثلاً بیماری که هذیان گزند و آسیب دارد، شکاک استاز  نظر درک، اختلال  هذیانی با توهمات بارزو مستمر همراه نیست ولی طبق DSM-IV ممکن است توهمات لمسی و بویائی هماهنگ با هذیان وجود داشته باشند، از لحاظ تفکر، اختلال محتوای فکر (به صورت هذیان) علامت کلیدی این اختلال است. از نظر جه تیابی )Orientation( بیماران معمولاً  در ارتباط شخصی، زمان، و کنترل تکانه، پرستار باید از این بیماران در مورد افکار و هذیان هایشان راجع به خودکشی، دیگرکشی، و رفتارهای خشونتآمیز پرسش نماید. کلیاتی درباره اختلال هذیانی/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد