کلیاتی درباره بیماری آزتمی یا اورمی


کلیاتی درباره بیماری آزتمی یا اورمی

کلیاتی درباره بیماری آزتمی یا اورمی

 

آزتمی یا اورمی 

احتباس و رکود اوره یا ترکیبات آزته مشابه آن در بدن علائم وآثاری را بوجود میآورند که مجموعه آنها را تحت عنوان آزتمی و یا اورمی میتوان بررسی نمود

علت وسبب

گرچه نتیجه غائی و نهائی اغلب بیماریهای دستگاه ادراری و بخصوص گرده ها پیدایش اورمی یا آزتمی است اما با وجود این آن دسته از بیماریهای دستگاه مزبور که بیشتر به چنین عارضه ای منتهی میگردند احتقان های گرد ه (در آسیستولی ) ، آماس های گرد هو لگنچه (پیلونفریتها) ، نفریت های مزمن گرده، انسداد لوله های حالب در اثر سنگ و یا فشرده شدن آنها بعلت تومورهای لگن خاصره بخصوص سرطان زهدان، آدنم پری اورترال و تنگی های  پیشابراه  , گذشته از این عوامل مرضی تاثیر اعمال جراحی نیز در بروز اورمی ها غیر قابل انکار و بنحوی است که لوگو عمل های جراحی را یکی از علل مهم پیدایش اورمی های حاد محسوب میدارد بالاخره اگر عوامل مستعد کنندهای هم نظیر سرماخوردگی ، خستگی زیاد ، ناپرهیزی غذائی ، و یا سبب های دیگر مولد احتقان گرده دخالت نمایند بر سرعت پیدایش نشانی های اورمی افزوده خواهد شد .

سیر و عاقبت اورمی

سیرحادثه اورمی دراشکال حاد سریع و در اشکال مزمن بطیی و عاقبت هر یک از آنها بر حسب نوعشان متفاوت است. اما  عاقبت اورمی های حاد در آن دسته که بعلت نفریت های حاد بروز میکنند بستگی کامل بشدت ضایعات کلیوی، و در آن دستهای که پس از یک عمل جراحی و بدون وجود نفریت دامنگیر بیمار میگردند بستگی کامل بمشروب نمودن بدن بیمار و سرعت رسیدگی خواهد داشت .

اما او را از اما در اورمی های مزمن که تقریبا" همیشه نتیجه یک نفریت مزمن هستند عاقبت بیماری را از تعیین مقدار اوره خون میتوان پیش بینی کرد زیرا مطابق فرمول و یدال مبتلایان به نفریت مزمن که تحت درمان و بهداشت غذائی هستند اگر مقدار اوره خونشان بین یک تا دو گرم تغییر نماید بیش از یک سال ، اگر بین دو تاسه گرم تغییر نماید بیش از چند ماه یا چند هفته، و بالاخره اگر بین ۳ تا ۴ گرم تغییر نماید بیش از چند ساعت زنده نخواهند ماند.

تعیین مقدار اوره خون تشخیص قطعی اورمی را محرز و مسلم مینماید و همچنین برای تشخیص اغماء اورمیک از سایر عوارض مشابه معاینه کامل بیمارو در نظر داشتن نشانی های هر یک از اغماها لازم و کافی خواهد بود زیرا وجود نشانی های مهم اغماء اورمیک یعنی تنفس شین استوکس وبوی آمونیاکی آن ، پائین بودن درجه حرارت بدن، تنگی مردمک های چشم ، عدم فلح، و بالاخره آشنائی با حوال بیماریا پیداکردن صدای چهارنعل در قلب یا مشاهده جهت چشم از وضعیت قرار گرفتن سر، بالا رفتن درجه حرارت، فلج و تنفسی همراه با خرخر) یا اغما بعلت مرض قند (وجود قند در ادرار و تنفسی که بوی - سیب میدهد) یا اغماء مربوط به مسمومیت الکلى (استفراغ و تنفسی بابوی الکل) و یا حالت های تشنجی مربوط به صرع وهیستری خواهد شد .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد