کلیاتی درباره بیماری اسکروتوم….


کلیاتی درباره بیماری اسکروتوم….

کلیاتی درباره بیماری اسکروتوم....

 ادم ایدیوپاتیک اسکروتوم گاهی در بچه ها دیده می شود و می تواند پاسخ آلرژیک یا ادم آنژیونوروتیک باشد. درمان با آنتی هیستامین ها ارزشمند است هرچند خود به خود برطرف می شود. ادم اسکروتوم، در نتیجه ایجاد یک فیستول بین صفاق با بافت های زیرجلدی در پاراسنتز آسیت شکمی دیده شده است.مجرای بازمانده واژینالیس proceSS) (Vaginglis، ممکن است در حین دیالیز صفاقی پر از مایع شود. آمفیزم اسکروتوم در سه حالت دیده می شود:۱ - درمان پولیپ رکتوم۲- بیوپسی باز رکتوم۳- پنوموتوراکس تروماتیکبیضهبیضه اکتوپیک و کریپتور کیدیسم در این حالت، بیضه در مسیر نرمال نزولی خود درجایی متوقف شده است. شایعترین محل آن، ناحیه سطحی اینگوینال است. (پس از عبور از رینگ اینکوینال سطحی) سایر محل ها عبارتند از: ناحیه پرینه ال (در مثلث اسکارپا)، فمورال یا penile، لگن و نزول عرضی یا پارادوکس (هر دو بیضه از یک کانال اینگوینال نزول میکنند) علل آن، شامل غیرطبیعی بودن گو برناکولوم بیضه، نقص داخلی بیضه (غیر حساس بودن بیضه به گونادوتروپین ها) و کمبود تحریک هورمونی با واسطه گونادوتروپین ها می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد