کلیاتی درباره تفکر/ قسمت اول


کلیاتی درباره تفکر/ قسمت اول

کلیاتی درباره تفکر

 تفکر نرمالی عبارت است از جریان معطوف به هدف، عقاید، نمادها و تداعی ها که در مواجهه با یک مساله آغاز شده و به نتیجه ای متکی به واقعیت منتهی میگردد.الف - اختلالات کلی در فرم و فرآیند تفکر ۱- اختلال روانی: سندرم بالینی روانشناختی توام با درماندگی و ناتوانی. ۲- پسیکوز (Psychosis): عدم توانایی تشخیصی واقعیت از خیالات، مختلی بودن توانایی سنجش واقعیت و خلق یک واقعیت جدید۳- سنجش واقعیت (Reality Testing): ارزیابی و قضاوت عینی از جهان خارج از خود.۴- اختلال تفکر صوری (Formal Thought): تفکری که باسست شدن تداعی ها، واژه سازی، و ساختاری غیر منطقی مشخص می شود. فرآیند تفکر مختلی است و شخصں پسیکوتیک شناخته میشود ۵- تفکر غیر منطقی: تفکر حاوی نتیجه گیری های اشتباهی یا تناقضی های درونی است. ۶. تفکر کاذب (Dereism): فعالیت روانی که مطابقت با واقعیت، منطقی، یا تجربه ندارد. ۷- تفکر در خودماندگی (Autistic Thinking): اشتغالی ذهنی با دنیای خصوصی و درونی، ۸- تفکر سحرآمیز (Magical Thinking): نوعی تفکر است که در آن شخصی تصور میکند افکار، کلام ها، عبارات، تداعی ها و حالات خاصی به طریق معجزه آسا می توانند برخی آرزوها را برآورده کرده و یا شیاطین را دور سازند.ب - اختلال ویژه در فرم تفکر ۱- واژه سازی (Neologism): به انواع کلمات تازه اطلاق می شود که معمولاً به وسیله ترکیب چندین کلمه که مفهوم خاصی برای بیمار دارد صورت میگیرد. ۲- سالاد کلمات (Word salad): ترکیبی از کلمات و عبارات که فاقد معنی جامع و رابطه منطقی است. ۳- حاشیه پردازی (Circumstantiality): با شرح جزئیات نامربوط و غیر ضروری که منجر به دور افتادن از موضوع اصلی میگردد مشخص است ۴- تفکر مماسی (Tangentiality): ناتوانی در حفظ و ایجاد تداعی های فکری هدف دار، بیمار هرگز از نقطه مبدأ به نقطه مطلوب نمیرسد. ۵- بی ربط گویی (Incoherence): در این اختلالی، کلام بیمار از یک رشته کلمات مجزا که ارتباطی به هم ندارند تشکیل یافته است و انتخابکلمات بیشتر حالت اتفاقی دارد تا ارادی . ۶- درجا زدن (Perservation): عبارتست از تکرار مداوم و بی مناسب افکاری معین، که با توجه به صحبت و اعمال بیمار تشخیصی داده می شود. در مقابل یک سری سؤالات، بیمار به سؤالی نخست پاسخ درست داده و در مقابل سؤالات بعدی جواب اولی را تکرار میکند. . ۷- وراجی (Verbilgeration): تکرار کلیشه ای و ظاهرابی معنی کلمات یا جملات ۸- پژواک کلام (Echolalia): تکرار تقلیدی کلام دیگری. ۹- پاسخ نامربوط: پاسخی که با سؤال مطرح شده هماهنگی ندارد.سست شدن ارتباط افکار تفکر درهم - برهم که با آشفتگی و فقدان منطق در کلام بیمار مشخص است. مهمترین خصوصیت این نوع تفکر، فقدان وضوح در کلام بیمار است. ۱۱- خروج از خط (Derailment): به انحراف تدریجی یا ناگهانی در رشته افکار بدون انسداد اطلاق می شود۱۲- پرش افکار (Flight of Ideas): انحراف سریع از یک موضوع به موضوع دیگر، در این اختلالی که تقریباً خاصی بیماران مبتلا به مانی است بیمار هرگز به هدف گفتارش نمیرسد۱۳- گلوسولال (Glossolalia): ابراز یک پیام به صورت بیان کلماتی نامفهوم، که به آن سخن گفتن زیرزبانی هم میگویند.کلیاتی درباره تفکر/ قسمت دومکلیاتی درباره تفکر/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد