کلیاتی درباره تفکر/ قسمت دوم


کلیاتی درباره تفکر/ قسمت دوم
۱۴- تداعی صوتی (Clang Association): در اینجا کلمات هماهنگ که معنی متفاوتی داشته باشند منجر به جریان افکار تازهای می شوند. مثلاً بیمار با شنیدن کلمه حنجره، شروع به صحبت در مورد پنجره میکند.۱۵- انسداد فکر (Blocking): عبارت است از قطع ناگهانی جریان تفکر و تکلم، بیمار ناگهان جمله خود را تمام نکرده رها می کند و مات و مبهوت نگاه میکند.اختلالات ویژه در محتوای تفکر۱- فقر محتوی کلام (Poverty of content): تفکری که بیان آن،اطلاعات اندکی به دست میدهد زیرا نامفهوم بوده و واژه های تکراری بیهوده و عبارات گنگ دارد.۲- عقیده بیش بها داده شده: باور کاذب و غیرمعقولی ثابتی که شدت آن کمتر از هذیان است.۳- هذیان (Delusion): عقیده باطلی است که با منطقی قابلی اصلاح نبوده و سایر اعضاء گروهی که شخصی متعلق به آن است، در آن عقیده شریک نیستند. انواع هذیان مشتملند بر:الف - هذیان عجیب و غریب (Bizarre Delusion): عقیده باطلی و عجیب و کاملاً نپذیرفتنی، مثلاً بیمار معتقد است که الکترودهائی توسط موجودات فضایی در مغزش کاشته شده است.ب - هذیان منظم (Systematized Delusion): باور یا باورهای نادرست که با اتفاق یا مایه ای واحد به هم مربوط شده اند. مثلاً بیمار معتقد است که توسط FBI ،CIA، مافیا، یا رئیسی خود تحت آزار و اذیت قرار دارد.ج - هذیان هماهنگ با خلق: هذیانی که محتوای آن متناسب با خلق استد - هذیان ناهماهنگ با خلق: هذیانی که از نظر محتوائی با خلق هماهنگ نیست یا ربطی به آن ندارد. مثلاً بیمار افسرده ای که معتقد است فرد مهمی میباشد.ه - هذیان نیست گرایی (Nehilistic Delusion): هذیانی است که در آن بیمار منکر وجود جسم خود، روان خود، و دنیای دور و بر خود است. مثلاً هوائی برای تنفسی نمانده است.هذیان فقر (Delusion of powerty): هذیانی است که در آن بیمار معتقد است دارو ندار خود را از دست داده و سرنوشت خود و خانواده او مرگ در اثر قحطی وگرسنگی است. ز - هذیان جسمی (Somatic Delusion): اعتقاد به این که بدن یا بخشی از آن بیماریا مسخ شده و دگرگون است. مثلاً باور به این که مغزشخص در حال پوسیدن یا خراب شدن استح- هذیان های بدگمانی (Paranoid Delusions): در این نوعهذیان ها بیمار معتقد است که عدهای آزاردهنده دور و بر او هستند، که در خیابان تعقیبش میکنند، از پنجره ها و از پشت پرده های توری او رازیر نظر میگیرند، و در لباس مبدل مدام دنبال او هستند. انواع این هذیان ها مشتملند ہر:۱- هذیان گزند و آسیب (Delusion of Persecution) : سوء ظن افراطی و غیر منطقی و عدم اعتماد به دیگران،۲- هذیان بزرگ منشی (Delusion of Grandeur): اعتقاد به این که شخصں صاحب عظمت است۴- هذیان اتهام به نفسی (Delusion of self-accusation): احساس بی دلیلی و باطلی پشیمانی و گناه.۵- هذیان کنترل (Delusion of control): احساسی غلط مبنی بر این که اراده، افکار و احساسات شخصی به وسیله نیروهای خارجی کنترل می شود. این هذیان دارای انواع زیر میباشد:الف - ربایش فکر (Thought withdrawall) : عقیده هذیانی مبنی بر این که افکار شخصی از مغز او توسط نیروها و یا اشخاصی دیگری بیرون کشیده می شوند.کلیاتی درباره تفکر/ قسمت اولکلیاتی درباره تفکر/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد