کلیاتی درباره تفکر/ قسمت سوم


کلیاتی درباره تفکر/ قسمت سوم
کاشت افکارهذیان وارد نمودن افکار به ذهن توسط عواملی خارجی.پخش  افکارمنتشر شدن افکار به دنیای خارج، به گونه ای که انگار افکار در هواپخش می شوند.د - کنترل افکار (Thought control): باور هذیانی مبنی براین که افکار شخصی توسط نیروها یا افراد دیگری کنترل می شود. » بی وفائی شخصی مورد علاقه، نام دیگر این اختلال حسادت هذیانی (Delusional Jealousy) می باشدارتومانی (Erotomania): باور هذیانی که در زنان بیشتر از مردان دیده می شود، مبنی بر این که شخصی عمیقاً عاشق بیمار است.۶- دروغ پردازی خیالی: نوعی دروغ گوئی که در آن به نظر میرسد شخصی به واقعیت خیالات خود اعتقاد دارد و براساس آنها عمل میکند. گرایش یا اشتغال فکری: تمرکز فکری روی یک عقیده بخصوصی، همراه با یک مایه عاطفی قوی، مثل گرایش پارانوئید یا اشتغال ذهنی با افکار خودکشی.۷- ایگومانی (Egomania): اشتغال ذهنی بیمارگونه با خود۸- مونومانی (Monomania): اشتغال ذهنی با موضوعی واحد.۹- خود بیمارانگاری (Hypochondria): اختلالی است که در آن اشکال عمده تفسیر نادرست علائم و احساس های جسمی به عنوان پدیده های غیر عادی است که منجر به اشتغال ذهنی بیمار با ترس از داشتن، یا باور به داشتن یک بیماری میگردد.۸۱۰برخلاف میل شخص۱۱- وسواس عملی (Compulsion): تکانه ای غیرقابل مقاومت برای انجام یک عمل غیرمنطقیبد دهنی  (Coprobalta): ادای غیر ارادی کلمات زشت۱۲- فوبی (Phobia): ترس بیمارگونه مقاوم و غیر مقاوم، همراه با اضطراب شدید. انواع آن عبارتند از:الف - فوبی خاض (phobia): ترس محدود به موضوع یا شیء واضح، مثلاً ترس از عقرب یا سوسک).ب- فوہی اجتماعی (Social phobia): ترس از موقعیت هایی که شخصی در معرض امتحان و دقت دیگران قرار دارد مثل ترس از سخن گفتن در حضور جمعج - اکروفوبیا (Acrophobia): ترس از جاهای مرتفع.Agoraphobia)( ترس از حضور در فضاهای باز.د-Algophobia ترسی از دارد.ذ-- ایلوروفوبیا (Ailurophobia): ترس از گربهز- اریتروفوبیا )Erythrophobia( ترس از سرخ شدنی صورت۔ح - پانفوبیا )Panphobia): ترس از همه چیزهط-کالاسترفوبیا ,Claustrophobia)): ترس از مکان های بسته.ی - زینوفوبیا )Xenophobia( ترسی از بیگانه هاترس از حیوانات.۱۳- Noesis: حالتی الهام گونه که در آن نوری بسیار تند پدید میآید و همراه با آن، این احساس به شخصی دست میدهد که برگزیده شده تا رهبر و فرمانده باشداحساسی عمیق  از اتحادی اسرارآمیز با نیرویی بی انتها. این احساس اگر با محیط فرهنگی و مذهب بیمار هماهنگ باشد، اختلال محتوای فکر محسوب نمی شود.کلیاتی درباره تفکر/ قسمت اولکلیاتی درباره تفکر/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد