کلیاتی درباره ساختمان قلب/ قسمت دوم


کلیاتی درباره ساختمان قلب/ قسمت دوم
، ونتریکول چه په ApeX قلب را میسازد. عناصر موجود در آن عبارتند از: ۱- سوراخ اتریوونتریکولار و دریچه آن (Mitral Valve): این سوراخ توسط دریچه دولتی باز و بسته میشود. چون طناب های وتری فقط به لبه لتها می چسبند، هر دو سطح دهلیزی و بطنی لتهای میترال صافند. ۲- سوراخ آئورتی و دریچه آئورتی : در سمت راست سوراخ دهلیزی - بطنی واقع است. دهلیز آئورتی (AOrtic Vestible) بخشی از بطن چپ است که زیر سوراخ آئورتی قرار گرفته است. این بخش عمدتاً به جای بافت عضلانی از بافت لیفی تشکیل شده است.اتساع شریان در پشت قاعده لتهای دریچه آئورتی، سینوس های آئورتی نامیده می شوند (دریچهٔ آئورتی سه لت خلفی، راست و چپ دارد). ۳- ستون های گوشتی: تعدادشان بیشتر از بطن راست است. تعداد ماهیچه های پاپیلاری ۲ تاست.۴- دیواره یاسپتوم بین بطنی: تحدبه آن به درونی بطن راست است. دیوارهای است ضخیم و عضلانی و فقط بخشی کوچکی از بالای آن نازک و غشایی است. را نیز می پوشاند و تشکیل غلاف های سروزی وریدی و شریانی را میدهد. بین غلاف سروزی شریانی در جلو (که آئورت و شریان ریوی را در برمیگیرد) و غلاف سروزی وریدی در عقب (که وریدهای قلب رادر برمیگیرد) بن بستی از اپیکارد حاصل می شود که سینوسی عرضی پریکارد یا سینوس عرضی نیل نام دارد. همچنین در غلاف سروزی وریدی، بین غلاف وریدهای ریوی چپ (در سمت چپ) و غلاف وریدهای ریوی راست، IVC و SVC (در سمت راست) بنبست دیگری به نام سینوسی مایل پریکاردی یابن بست هالر ایجاد میشود. پریکارد سروزی احشایی پس از پوشاندن کامل میوکارد، در قاعده قلب چرخیده روی خود برمیگردد و پریکارد سروزی جداری را میسازد و بنابراین پریکارد جداری روی پریکارد احشایی و سطح داخلی پریکارد لیفی را پوشانیده است. پریکارد لیفی (فیبرو) خارجی ترین لایه قلب است که رأس آن در امتداد عروق بزرگ قاعدهٔ قلب بوده، قاعده آن کاملاً به وتر مرکزی دیافراگم چسبیده است. عمل آن حفاظت از قلب و جلوگیری از اتساع بیش از حد آن است. پریکاردیوم لیفی توسط رباط های استرنوپریکاردیال به انتهاهای بالایی و پائینی استرنوم متصل است. عصبگیری پریکارد لیفی و پریکارد سروز جداری - » فرنیک اپیکارد - > حسی ندارد مجاوراته پریکارد لیفی - قلب جلو - » استرنوم و غضرو ف های دنده ای با واسطه کنار قدامی ریه ها و رسوس های کوستومدیاستینال پلورا (البته در ناحیهٔ فضای برهنه قلبی مجاورت مستقیم است) عقب - > عناصر مدیاستن خلفی مثل از وفاگوس، آئورت نزولی، وریدهای آزیگوسی و همی آزیگوسی، اعصاب واگ و... طرفین - > عصب های فرنیک و شریان پریکارد یاکوفرنیککلیاتی درباره ساختمان قلب/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد