کلیاتی درباره سبزیها و میوه های خام


کلیاتی درباره سبزیها و میوه های خام

کلیاتی درباره سبزیها و میوه های خام

 

سبزیها و میوه های خام 

دوره ای که انسان سبزیها و میوه ها را خام می خورد طولانی است و این دوره به روزگاری که آتش کشف گردید پایان مییابد. و با کشف آتش، انسان ترجیح داد سبزیها را بپزد و بخورد ولی دستگاه بدن او طوری ساخته شده است که میتواند سبزیها و میوه های خام را بخورد و بیش ازپخته ان فایده بود. انرژی آفتاب مبنای انرژی خاک و زمین و مایه زندگی هر چیز زندهای چون آزمایشگاهی واقعی با یک سلسله عملیات درهم و برهم آن را به انسان و یا حیوان انتقال می دهند و انسان و یا حیوان با تغذیه آن، حیات و زندگی خود را حفظ میکنند.پس آنجا که دکتر هاوزر می گوید وقتی ما یک سبزی یا میوه خامی را می خوریم خورشید را می خوریم گفته ای شاعرانه و اغراق آمیز نیست و با حقیقت وواقع مطابقت دارد.این موضوع روشن است که آتش بر روی غذا هایی که در اثر نور افتاب  به وجود آمده است  دست به تخریب میزند و مواد حیاتی آن را از بین می برد و خواص و مزایای آن را تقلیل میدهد. اثر آتش بر روی مائده های خورشید این است که ویتامینهای آن را که حافظ و نگهبان بدن ما هستند میکشد و همین طور مخمرهای ان را که برای عمل هضم ما مفید هستنداز بین می بردبه اضافه، املاح معدنی سبزیها درا بی که  برای پحتن مصرف می شود حل می گردد، پس نتیجه ای که از این بحث می گیریم این است تا آنجا که ممکن است باید از مصرف سبزیها و میوه های خام خودداری  نکنیم در این مسئله موضوع میکروبها پیش می آید که برخی از این میکروبها مفید و بعضی مضرند. میکروبهای مفید مثل میکروبهایی هستند که در خمیر شروع به رشد می کنند و خمیر راورمی اورند و با ابجو تخمیر می کنند ولی افسوس که بسیاری از این میکروبها با آزمایشهای قابل توجه پاستور ثابت شده است که باعث سرایت امراض عفونی هستند. چنانچه بیماری سل در اثر باسیل کخ، تیفوئید در اثر باسیل ابرت و دیفتری در اثر باسیل فلر و غیر آن به وجود می آیند. جنگی که انسان علیه میکروبها آغاز کرده تا آنها را نابود کند نتیجه آن این شده است که ما غذاها را استرلیزه کرده و خیال می کنیم با استرلیزه کردن سبزیها و میوه ها دیگر بیمار نخواهیم شد. این تصور و خیالی است که ژرژ بار بارن در کتاب خود به نام ترس، بیماری شماره یک تشریح کرده است. باید دانست که در جراحی، آلات و ابزاری را که پیش از آن استرلیزه نمیکردند استرلیزه می کنند و این کار مفیدی است، ولی همین احتیاطات در بهداشت غذایی نتایج اسفانگیزی را به وجود آورده است. بسیاری از اشخاص از ترس میکرو ب های مضر و کشنده از خوردن سبزی و میوه خام خودداری می کنند. ترس، بیماری شماره یک در وجود آنها ریشه دوانده و سلامت آنها را مختل میکند. پاستور با وجودی که میکروبها را کشف کرده و وسیله دفع آنها را هم تعیین کرده هیچ وقت نمی خواست اشخاص از ترس میکروب، سبزی و میوه های خام را نخورند! خود پاستور در آزمایشگاه بر روی حیواناتی که زیر نظر و کنترل او بودند امتحان کرد و به آنها غذای استرلیزه داد. مدتی که گذشت نزدیک بود آنها از این رژیم غذایی بمیرند و چون رژیم آنها را عوضش کرد و به جای غذای استرلیزه به آنها غذای خام و تازه خورانید سستی و کسالت آنها برطرف گردید و سلامت از دست رفته را باز یافتند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد