کلیاتی درباره عفونت های کلیه


کلیاتی درباره عفونت های کلیه

کلیاتی درباره عفونت های کلیه

 پیلونفریت حادتعریف: عفونت باکتریایی است که باعث درگیر شدن پارانشیم و لگنچه کلیه می شود. ارگانیسم های مسئول آن Ecoli (شایعترین؛ ۸۰٪ موارد) سپس ارگانیسم های گرم منفی (مانند گونه های کلبسیلا، پروتئوس، سودومونا سراتیا، انتروباکتر، سیتروباکتر)، انتروکوکها، و گاهی استافیلوکوک طلایی می باشد.شایعترین روش درگیری، بالارونده (Ascending) میباشد. رفلاکس مثانه به حالب و اختلال در حرکات دودی حالبها به ایجاد این وضعیت کمک میکند. گسترش هماتوژن عفونت نیز دیده می شود که اغلب با باکتریمی استافیلوکوکی همراه بوده و آبسه های  کلیوی در این حالت دیده میشود. این فرم معمولاً حالت برق آسا (fullininant) دارد.تظاهرات بالینی - تظاهرات کلاسیک: شامل شروع ناگهانی تب، لرز و درد پهلوی یکطرفه و یا دوطرفه.- علایم دستگاه ادراری تحتانی شامل سوزش ادرار، تکرر ادرار، فوریت در ادرار کردن (شایع). - تهوع، استفراغ، بی حالی - درد شکمی منتشر که وقتی با تهوع استفراغ و اسهال همراه شود، پزشک ممکن است به یک بیماری GI فکر  کند ناراحتی غیر اختصاصی شکمی بخصوص در کودکان.- در بیماران مبتلا به ضعف سیستم ایمنی ممکن است در معاینه بیمار کاملاً ظاهر بیمارگونه دارد، تاکیکاردی و تب (بین ۱۰۱ تا ۱۰۴°F معادل ۳۸/۳ تا °۴۰ سانتیگراد)، ایجاد درد با لمس یادق زاویه دنده ای مهره ای سمت مبتلا و گاهی ایلئوس پارالیتیک (که با اتساع شکمی حساسیت شکمی و فقدان صداهای روده ای مشخص .می شود) وجود داردتشخیصCBC نشان دهنده لکوسیتوز مشخص با شیفت به سمت نوتروفیلهای نارس (شیفت به چپ) است. در آنالیز ادراری، ادرار حاوی تعدادی لکوسیت، باکتری، پروتئین، RBC و یا سلولهای Glitter (سلول های نوتروفیلی بزرگ حاوی دانههای سیتوپلاسمی در حال حرکت براونی) ممکن است دیده شود. دیدن کستهای لوکوسیت مطرح کننده پیلونفریت است اما تشخیصی نیستند. کشت ادراری همیشه مثبت است و اغلب کشت، بیش از CFU/ml" ۱۰ را نشان می دهد. در حضور انسداد حالب رشد باکتری و active بودن سدیمان ادراری ممکن است کاهش یابد. کشت خون بسیار مهم است چون همراهی سپتیسمی با پیلونفریت حاد در حدود۱/۳ بیماران دیده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد