کلیاتی درباره فلج مغزی


کلیاتی درباره فلج مغزی

کلیاتی درباره فلج مغزی

 

فلج مغزی

به دسته ای از بیماری های اولیه مغزی گفته می شود که بیش از همه در دوره کودکی رخ میدهند. هر علتی که باعث آسیب مغزی شود می تواند فلج مغزی ایجاد کند.فلج اسپاستیکدر این نوع، فلج مغزی کورتکس حرکتی توسط بافت گلیال جایگزین شده است و راه های هرمی دچار دژنرسانس شده اند. درگیری معمولا در سال اول و به شکل همیپلژی کشف میگردد امّا میتواند به اشکالی مثل پاراپلژی یا منوپلژی هم باشد. عضلات صورت و تنه هم می توانند درگیر شوند. در معاینه ضعف و سفتی اندامها و کنترل ناقص روی حرکات ارادی وجود دارد. به علت اسپاسم و ضعف عضلانی که همه عضلات را یکسان درگیر نمیکند، دفرمیتی هایی در اندام ایجاد می شوند. شایعترین دفرمیتی ها، فلکسیون در آرنج، پروناسیون ساعد و فلکسیون مچ و اداکشن انگشت شست، در اندام فوقانی و اداکشن هیپا، فلکسیون زانو و اکویبینوس در قوزک پا در اندام تحتانی می باشد. درمان شامل انواع مختلفی از روش های باز توانی است معمولاً هوش این بچه ها طبیعی است.آتتوزآتتوز  به علت آسیب در هسته های قاعده ای ایجاد میشود. حرکات غیرارادی بدون الگوی خاصی ایجاد می شوند که باعث اختلال در حرکات طبیعی بدن میگردند. هر جای سیستم عضلانی میتواند درگیر باشد. در این مورد هم درمان شامل انواع مختلفی از روش های باز توانی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد