کلیاتی درباره مکانیسم های دفاعی Defense Mechanisms /قسمت دوم


کلیاتی درباره مکانیسم های دفاعی Defense Mechanisms /قسمت دوم
درون سازی (Internalization): کسانی که از این مکانیسم استفاده میکنند ارزش ها، باورها یا طرز فکر فردی دیگر، غالباً پدر یا مادر یا یک فرد مورد تکریم دیگر را جزئی از ساختار روانشناختی خود میگردانند.فرافکنی (Projection): عبارت است از نسبت دادن افکار، احساسات، انگیزه ها، و آرزوهایی که در واقع از خصوصیات غیرقابل قبول و مورد انکار خود فرد است به دیگران.دلیل تراشی (Rationalization): مکانیسمی رایج است که در آن شخصی با تراشیدن توضیحات مقبول برای رفتار، باورها، یا انگیزه های نامطلوب یا متباین، انها را موجه نشان می دهد. به عنوان مثال «اگر من هم کاپیتان تیم فوتبالی بودم، میتوانستم ۱۰ تا دوست خوب داشته باشم». جدی ترین عارضه این مکانیسم، خود فریبی است. گرایشی که دقیقاً در خلاف جهت تکانه های خفته غیرقابل قبول خودآگاه و ناخودآگاه میباشد. مثلاً تاجری که همیشه در مورد عدم رعایت اصول مذهبی توسط دیگران صحبت میکند، فردی است که همیشه در برگرداندن بقیه پول به مشتری اشتباه می کند و پولی کمتری به او میدهد. واپسزدن، سرکوبی (Repression): عبارت است از فراموش کردن و کنارزدن آرزوها، احساسات و نیز امیال ناخودآگاه میباشد. بیشترین و مهمترین موارد و چیزهائی که واپس زده میشوند در ماهیت و در اصلی مربوط به موارد جنسی هستند. این مکانیسم زیر بنای تمام مکانیسم هایدیگر می باشد، مثالی ساده از این مکانیسم عبارت است از «نشنیدن صدای زنگ ساعت به هنگام صبح بعد از یک شبی که فرد دیر به رختخواب رفته باشد».والایش یا تصعید (Sublimation): این مکانیسم مؤثرترین اخلاقی ترین نوع مکانیسم دفاعی میباشد. این مکانیسم محرک های جنسی و پرخاشگری را به کانالی که از نظر اجتماعی مورد قبول است تغییر جهت میدهد، مثلاً محرک های جنسی با فعالیتهای ورزشی، شغلی، شاعری، و ... تعویضی میگردد. ابطال (Undolling): عبارت است از یک مکانیسم دفاعی ابتدائی که در آن بعضی از رفتارهای نامقبولی گذشته به صورت نمادی و رمزی و به شکلی معکوس و معمولاً به صورتی تکراری جامه عمل په خود مې پوشند. مثلاً مدیری که حکم عدم ترفیع رتبه کارمندی را صادر کرده بعداً اشارات تعارف آمیزی به کارمند مزبور می نمایدجداسازی (Isolation): فرآیندی است که به وسیله آن عاطفه و احساسی که باید به همراه یک فکر، تجربه و یا خاطره دردناک باشد، از سطح آگاه خارج می شود. انسان می تواند واقعه یا فکر دردناکی را به خاطر اورد بدون آن که دچار عواطف هیجانی گردد. مثلاً یک پناهنده ویتنامی جزئیات تعقیب و مرگ افراد خانواده خود را به تفضیلی میگوید، بدون این که نسبت به افرادی که این چنین اعمالی را انجام داده اند هیچ گونه خشم و انزجاری از خود نشان دهد. تبدیل (Conversion): فرآیندی است که به وسیله آن کشمکش روانی به علائم فیزیکی «تبدیل» می شود. مثلاً خانمی که شدیداً دلش می خواهد بچه دار بشود، شکمی برآمده پیدا میکند و متقاعد می شود که حامله است.کلیاتی درباره مکانیسم های دفاعی Defense Mechanisms /قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد