کلیاتی درباره مکانیسم های دفاعی Defense Mechanisms /قسمت اول


کلیاتی درباره مکانیسم های دفاعی Defense Mechanisms /قسمت اول

کلیاتی درباره مکانیسم های دفاعی Defense Mechanisms 

 مکانیسم های دفاعی عبارتند از انطباق های اختصاصی، ناخودآگاه، و وارد عمل می شوند. این مکانیسم ها روزانه مورد استفاده همه افراد قرار میگیرند و عنوان خوب یابد به آنها نمی توان داد و تعیین این نکته که آیا به کارگرفتن آنها صحیح است یا خیر، بستگی به این دارد که به کارگیریشان به فرد کمک کند یا به وی آزار برساند. چنانچه به کارگیری آنها فرد را در نیل به اهداف فردی و اجتماعی اش یاری رساند، میتوان آنها را مکانیسم های سالمی به حساب آورد، ولی در صورتی که واقعیت را تحریف نمایند و باعث فریب فرد شوند مکانیسم های غیر سالمی خواهند بود. مکانیسم های دفاعی اساسی را در ذیل شرح میدهیم. واپس روی (Regression): در مقابل اضطراب، تهدید یا ناکامی، شخصی به سطح پائین تر و از نظر روانشناختی راحتتر انطباق پناه میبرد. مثلاً مشکلات جنسی غیرقابل تحمل ممکن است باعث شود که شخصی از طریق پرخوری به مرحله دهانی برگشت نماید. رفتار کودکانه بعضی ازبیماران روان پریش تظاهری از واپسی روی شدید است. جبران (Compensation): مکانیسمی است که فرد به وسیله آن، نقاط ضعف خود را در یک زمینه، با نشان دادن قدرت و لیاقت، در زمینه دیگری میپوشاند. جبران ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. جبران مستقیم به ایجاد میلی شدید برای موفقیت در زمینه ای گفته می شود که شخصی از آن متحمل شکست یابی کفایتی شده است. جبران غیرمستقیم عبارت است از تلاش برای موفقیت در یک زمینه برای جبران شکست در زمینه دیگر. این حالت را میتوان در کوشش فوق العاده دانشجویانی که در زمینه های درسی یا ورزش کاری از پیش نبرده اند، برای موفق شدن در زمینه های اجتماعی مشاهده کرد. انکار (Dental): عبارت است از رد ناخودآگاه یک فکر، احساس، میل، نیاز، یا واقعیت که برای خودآگاه غیرقابل قبول است. رفتار شخصی به گونه ای است که گوئی اصلاً مشکلی ندارد. مثلاً فردی که اصرار می ورزد و پافشاری میکند که مادرش فوت نکرده و فقط برای چند روزی از شهر خارج شده است، از این نوع است. جابجائی (Displacement): عبارت از جهت دادن عواطف و هیجانات از شیء اصلی به جانشین قابل قبول تر است. مثلاً اگر فردی با یک شخصی بلند قد تجربه ناخوشایندی داشته باشد آن فرد برضد تمام افراد بلند قد واکنش شدیدی نشان میدهد. تجزیه (Dilssociation): عبارت است از کنار گذاشتن و جدا کردن ناخودآگاه بعضی رفتارها از الگوهای رفتاری عادی یا خودآگاه فرد، به این شکل که قسمت جدا شده، خود به صورت تنها و مستقل عمل می نماید. مکانیسم تجزیه به طور طبیعی در این موارد دیده می شود: مدیری اجرائی که کارهای شغلی را در زندگی خانوادگی دخالت نمیدهد، در راه رفتن در خواب یاسو متابولیسم، حرف زدن در خواب و رفتارهای خودکار مثل نوشتن خودکارانه؛ و در شخصیت های چندگانه. خیالپردازی (Fantasy): فرآیندی است که به وسیله آن، شخصی، داستانی را در فکر خود ساخته تا توسط آن آرزوهایی را که ارضاء آن درزندگی واقعی میسر نیست امکانپذیر سازد. مثلاً محصلی که جزء شاگردان رتبه اولی محسوب نمی شود تصور میکند که جزء شاگردان رتبه اول کلاسی شده است. همانندسازی (Identification): عبارت است از میلی ناخودآگاه به اقتباس از خصوصیات شخصیتی یا هویتی فرد دیگر یا درونی کردن آن به صورت ناخودآگاه. معمولاً آن شخصی طرف توجه، مورد تحسین و غبطه فرد همانند کننده میباشد. به عنوان مثالی بچه ها با معلمین، قهرمانان یا شخصیت های تلویزیونی همانندسازی میکنند.کلیاتی درباره مکانیسم های دفاعی Defense Mechanisms /قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد