کلیاتی درباره ناحیه تیروئیدی در مثلث قدامی گردن


کلیاتی درباره ناحیه تیروئیدی در مثلث قدامی گردن

کلیاتی درباره ناحیه تیروئیدی در مثلث قدامی گردن

  این ناحیه شامل غدد تیروئید و پاراتیروئید است.غدہ تیروئید:در جلو حنجرہ و نائی و در عقب عضلات این فراهایوئید است این غده هم سطح با مهره های C5) تا T1 قرار میگیرد و دارای دو لوب راست و چپ است این دو لوب در جلو توسط تنگه ای به نام ایسموس به هم متصلند هر لوب دارای این مشخصات است:۱- رأس : که در مقابل خط مایل غضروف تیروئید است. ۲- قاعده: که مقابل چهارمین و پنجمین حلقه نای است ۳- سطح خارجی: توسط عضلات استرنوهایوئید و استرنوتیروئید پوشیده شده ۴- سطح داخلی: در جلو با حنجره و نایی و در عقب با مری و عصب راجعه حنجره ای مجاور است. ۵- سطح خلفی قسمت خارجی آن با شریان کاروتید مشترک از غلاف کاروتید مجاور است اما در قسمت داخلی اینسطح با رباط بری (Berry) یا رباط نگهدارنده غده تیروئید مجاورت دارد. ۶- کنار قدامی: در این کنار شاخه ای از شریان تیروئیدی فوقانی به سمت پایین میاید، ۷ - کنار خلفی: در این کنار غدد پاراتیروئید، شاخه ای از شریان تیروئیدی فوقانی و شاخه ای از شریان تیروئیدی تحتانی قرار دارد. ایسموس: دو سطح و دو کنار دارد سطح خلفی ایسموس در مقابل دومین و سومین حلقه نای است و سطح قدامی ان با عضلات اینفراهایوئید مجاورت دارد کنار فوقانی آن محلی است که دو شریان تیروئیدی فوقانی دو طرف با هم آناستوموز میدهند و کنار تحتانی آن با ورید تیروئیدی تحتانی مجاور است. پوشش های غده: غده ۲ پوشش دارد: پوشش داخلی یا کپسول تیروئید که از جنسی بافت همبند است. پوشش خارجی یا غلاف تیروئید که از جنسی فاسیای پری تراکئالی است. عروق و اعصاب غدہ شرایین: شریان تیروئیدی فوقانی و شریان تیروئیدی تحتانی، گاهی اوقات شریان سومی هم به نام شریان ایما با منشاء شریان براکیوسفالیک یا قوس آئورت وجود دارد که وارد ایسموس غده می شود. وریدها: ورید تیروئیدی فوقانی، میانی و تحتانی، وریدهای تیروئیدی فوقانی و میانی به ورید ژوگولار داخلی میریزند اما ورید تیروئیدی تحتانی که از کنار تحتانی ایسموس شروع شده در جلوی نای به سمت پایین میاید به ورید براکیوسفالیک چپ میریزد. اعصاب: از گانگلیون های سمپاتیک گردنی پاراتیروئید: این غدد در هر طرف کنار خلفی غده تیروئید به تعداد ۲ عدد وجود دارند (فوقانی و تحتانی) ترشح این غدد تحت تاثیر اعصاب نیست بلکه تحت کنترل کلسیم خون است این غدد هم از شریان تیروئیدی فوقانی و هم از شریان تیروئیدی تحتانی خون میگیرند سمپاتیکی که وارد این غدد می شوند VaSOmotor هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد