کلیاتی درباره ویروس ها/قسمت دوم


کلیاتی درباره  ویروس ها/قسمت دوم

Viral diagnosisمحیط ترانسپورت ویروسی یک محلول نمکی ایزوتونیک است با یک ثابت کننده پروتئین و اندیکاتور pH و آنتی بیوتیک های وسیع الطیف برای کنترل آلودگی های باکتریال و قارچی،ترشحات ناز وفارنکس برای جدا کردن |RSV و رینوویروس ها و اوروفارنکس برای جداسازی CMV و آدنوویروس ها ارجحیت دارد. نمونه های ادرار برای جداسازی CMV، اوریون و آدنوویروس تیپ ۱۱ اهمیت دارد. برای جداسازی ویروس ها از نمونه از روش های کشت. سلول، حیوانات آزمایشگاهی، تخم مرغ های جنین دار و کشت نساج استفاده میشود.CPE (اثرات سایتوپاتیک) تغییر مشهودی است که در سلول میزبان متعاقب همانندسازی ویروس دیده میشود. ادغام سلول ها در یکدیگر و شکل گیری Giant CCIIS)، گردشدن و از دست دادن شفافیت سلول و کنده شدن آن دلیل آشکاری است بر وقوع CPE در کشت سلولی همادسور پشن عبارتست از چسبیدن گلبولهای قرمز به کانون های عفونت در اثر تکثیر ویروس های واجد آنتی ژن هماگلوتینین، پدیده تعارض یا Interferance: اگر نمونه به کشت سلول تلقیح شود و CPE بوجود نیاورد، به سلول ها ویروسی اضافه میکنند که بطور نکرد، به این معنی است که ویروس قبلی در این سیستم همانندسازی انجام داده ولی CPE مشهود ایجاد نکرده است. روش شکل گیری پلا (PFU) معروفترین روش سنجش عیار و ویروس عفونی است. در مورد ویروس هایی که به روش جوانه زدن از سلول میزبان خارج میشوند، از پدیده همادسور پشن برای تعیین عیار آنها استفاده میشود.

طبقه بندی ویروس ها

طبقه بندی قدیمی برمبنای تمایل ویروس به نوع سلول میزبان و نوع بیماری بوجود آمده بود ولی در سال های اخیر، طبقه بندی اصولی بر مبنای نوع اسید نوکلئیک، یک رشته ای یا دو رشته ای، تقارن، وجود پوششی و حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی انجام میگیرد.ویروئیدها: عوامل عفونی کوچکتر از ویروس هستند که خصوصیاتی از اسیدهای نوکلئیک را نشان میدهند بنابراین نسبت به حرارت و حلال های ارگانیک مقاوم ولی نسبت به نوکلئازها حساسند. ویروئیدهایی که تاکنون شناخته شده اند منحصراً از یک مولکول RNA حلقوی تک رشته ای کوتاه تشکیل شدهاند.پریون ها: پروتئینهای عفونی مقاوم به حرانند که عاری از اسید نوکلئیک میباشند و باعث بیماری های دژنراتیو مغز نظیر اسکریپی در گوسفندان و بیماری کرتسفلدژاکوب در انسان میگردند.پزودوویریون ها: در این ذرات در طی همانندسازی، پروتئین های کپسید به جای اینکه اسید نوکلئیک ویروسی را بپوشاند، اسید نوکلئیک سلول میزبان را فرامی گیردطبقه بندی جدید ویروسها در این طبقه بندی ویروسها در ۲ خانواده بزرگ یا فامیلی ویروسهای DNA دار و RNA دار تقسیم شده‌اند. خصوصیاتی که برر اساس آن طبقه بندی جدید ویروسها را پایه ریزی کرده‌اند عبارتند از : نوع اسید نوکلئیک برحسب اینکه DNA باشد یا RNA ، تک رشته‌ای یا دو رشته‌ای و نوع عملکرد این اسید نوکلئیک در زمانن تکثیر ویروس.اندازه و مورفولوژی و وجود یا عدم وجود ممبران Naked یا Envelopedوجود آنزیمهای اختصاصی DNA پلیمراز یا RNA پلیمراز.حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی.خواص ایمونولوژیکی ویروس. (یعنی ویروس پس از ورود به بدن به چه صورت با سیستم ایمنی بدن انسان مقاومت می‌کند. یا با چه مکانیسمی از نظارت و مقامت سیستم ایمنی فرار می‌کند.)راههای انتقال یا سرایت ویروس.تروپسیم یا گرایش ویروس به سلول ، بافت یا میزبان.پاتولوژی یا تشکیل اجسام انکلوزیون ویروس پس از ورود به بدن چه تغییراتی در بافت ایجاد می‌کند.کلیاتی درباره  ویروس ها/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد